Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap VI

Powrót do strony głównej

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap VIOPIS PROJEKTU

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap VI” składającego się z 16 kontraktów w tym czternastu kontraktów na roboty i dwóch kontraktów usługowych. W dniu  30 października 2017roku w Warszawie, została  podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość całkowita Projektu wynosi 70 407 936,94 zł (z Vat), z czego maksymalna wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności to 36 587 284,39  zł. Wkład własny MPWiK SA  w Krakowie wynosi  33 820 652,55  zł.
 

Aktualności dotyczące podpisanych umów w ramach Projektu - dostępne tutaj

  
 
Zakres Projektu
 • budowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej
 •  budowa, remont oraz przebudowa sieci wodociągowej
 •  modernizacja węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu

Cele Projektu
 • wyposażenie  obszarów miasta w  nową sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej
 • poprawa stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych różnych średnic
 • przebudowa sieci dystrybucji wody podyktowana  zwiększonym  zapotrzebowaniem na wodę
 •  maksymalizacja produkcji biogazu
 • poprawa procesu oczyszczania ścieków

Planowane efekty rzeczowe (wskaźniki produktu)
 • przebudowa 0,30 km sieci wodociągowej
 • modernizacja 5,73 km sieci wodociągowej
 • budowa 9,33 km sieci kanalizacyjnej
 • modernizacja 2,71 km sieci kanalizacyjnej
 • budowa zbiornika wyrównawczego osadu nadmiernego
 • budowa węzła oczyszczania biogazu do odsiarczania i usuwania organicznych związków krzemu
 • budowa nowego zbiornika na biogaz
 • instalacja nowej turbiny gazowej
 
Wskaźniki istotne i pozostałe dla realizacji celów interwencji
 
 • liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt. 1
 • liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 4 200 RLM
 • liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu - 238 RLM
 • liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych szt. 1
 • ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania - 4,35 tys. ton/rok
 
Kontrakty na roboty i dostawy
 
 • Kontrakt 1 - Modernizacja węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu dla zwiększenia produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków Kujawy
 • Kontrakt 2 - Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy Kolektor wzdłuż ul. Dymarek
 • Kontrakt 3 - Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy Kolektor
 w rejonie ul. Jeżynowej do Igołomskiej
 • Kontrakt 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) w ulicach: Unruga, Winnickiej, Skotnickiej, Podole
 • Kontrakt 5 - Budowa sieci kolektorów sanitarnych w ul.Witkowickiej oraz w ul.Górka Narodowa w Krakowie
 • Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gumniskiej i ul. Zadworze
 • Kontrakt 7 - Budowa kanalizacji w osiedlu Branice
 • Kontrakt 8 - Budowa kanalizacji w osiedlu  Pleszów
 • Kontrakt 9 - Budowa kanalizacji w osiedlu Mogiła
 • Kontrakt 10 - Remont magistrali wodociągowej  DN 500 w ul. Rżącka, Podedworze  od ul. Przy Kuźni do ul. Mokrej
 • Kontrakt 11 - Remont magistrali wodociągowej DN 600 od ul. Biernata z Lublina do ul. Wielickiej
 • Kontrakt 12 - Modernizacja magistrali wodociągowej ZUW Bielany- Falista wraz z przejściem pod Wisłą
 • Kontrakt 13 - Remont magistrali wodociągowej  DN 500 w ul. Okulickiego od ul. Czaplickiego do Mikołajczyka
 • Kontrakt 14 - Remont magistrali wodociągowej  DN 800 w  al. Jana Pawła II od ul. Tomickiego do ul. Klasztornej
 
Kontrakty usługowe
 
 • Kontrakt 15 - Inżynier Kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie - Etap VI
 • Kontrakt 16 - Działania informacyjno promocyjne
 
Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w PO IiŚ 2014-2020