Menu mobile

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap VI

Powrót do strony głównej

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap VI Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

fundusz_ue (139.19KB, PNG) logo_ue (109.35KB, PNG)OPIS PROJEKTU

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap VI” składającego się z 16 kontraktów w tym czternastu kontraktów na roboty i dwóch kontraktów usługowych. W dniu  30 października 2017roku w Warszawie, została  podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość całkowita Projektu wynosi 70 407 936,94 zł (z Vat), z czego maksymalna wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności to 36 587 284,39  zł. Wkład własny MPWiK SA  w Krakowie wynosi  33 820 652,55  zł.
 

Aktualności dotyczące podpisanych umów w ramach Projektu - dostępne tutaj

  
 
Zakres Projektu
 • budowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej
 •  budowa, remont oraz przebudowa sieci wodociągowej
 •  modernizacja węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu

Cele Projektu
 • wyposażenie  obszarów miasta w  nową sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej
 • poprawa stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych różnych średnic
 • przebudowa sieci dystrybucji wody podyktowana  zwiększonym  zapotrzebowaniem na wodę
 •  maksymalizacja produkcji biogazu
 • poprawa procesu oczyszczania ścieków

Planowane efekty rzeczowe (wskaźniki produktu)
 • przebudowa 0,30 km sieci wodociągowej
 • modernizacja 5,73 km sieci wodociągowej
 • budowa 9,33 km sieci kanalizacyjnej
 • modernizacja 2,71 km sieci kanalizacyjnej
 • budowa zbiornika wyrównawczego osadu nadmiernego
 • budowa węzła oczyszczania biogazu do odsiarczania i usuwania organicznych związków krzemu
 • budowa nowego zbiornika na biogaz
 • instalacja nowej turbiny gazowej
 
Wskaźniki istotne i pozostałe dla realizacji celów interwencji
 
 • liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt. 1
 • liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 4 200 RLM
 • liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu - 238 RLM
 • liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych szt. 1
 • ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania - 4,35 tys. ton/rok
 
Kontrakty na roboty i dostawy
   w rejonie ul. Jeżynowej do Igołomskiej  
Kontrakty usługowe
 
 • Kontrakt 15 - Inżynier Kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie - Etap VI
 • Kontrakt 16 - Działania informacyjno promocyjne
 
Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w PO IiŚ 2014-2020