Menu mobile

Kontrakt 1 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kontrakt 1  Modernizacja węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu 

Kontrakt obejmuje modernizację węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu dla zwiększenia produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków Kujawy w tym:
  • budowa zbiornika wyrównawczego osadu nadmiernego dla ustabilizowania parametrów osadu, a tym samym zwiększenia produkcji biogazu,
  • wymiana zbiornika biogazu na zbiornik o większej pojemności ok. 2000 m3,
  • budowa węzła oczyszczania biogazu obejmująca odsiarczanie i usuwanie organicznych związków krzemu,
  • wymiana pochodni gazowej wraz z rurociągiem i armaturą ze względu na zły stan istniejącej instalacji,
  • montaż turbiny biogazowej o nominalnej mocy elektrycznej 200 kW dla wykorzystania nadmiaru biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. 


Stan na dzień 31.12.2021

  • zakończono prace zasadnicze na wszystkich obiektach.

  • rozpoczęto prace porządkowe

  •  rozpoczęto rozruchy poszczególnych instalacji

 
Postęp rzeczowy:

31.01.2019 - trwa przygotowanie materiałów przetargowych
1.10.2019 -   podpisanie umowy
Podpisano umowę na Modernizację węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu dla zwiększenia produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków Kujawy. 
Umowa z Instal Kraków SA, z siedzibą 30-732 Kraków, ul. Konstantego Brandla 1 podpisana 1.10.2019.  Zakończenie kontraktu planowane jest na 30 czerwca 2021. (czas trwania -21 miesięcy)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu dla zwiększenia produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków Kujawy, co wiąże się z wykonaniem rozbudowy i modernizacji obiektów oraz  elementów sieci części osadowej i biogazowej w taki sposób, by umożliwić maksymalne wykorzystanie potencjału w produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków. 

Głównym zdaniem inwestycji jest usprawnienie przeróbki osadu poprzez budowę zbiornika wyrównawczego osadu nadmiernego, montaż nowych urządzeń zagęszczających i odwadniających, wymianę osprzętu i urządzeń pomiarowych. Odpowiednie przygotowanie osadu nadmiernego i wyrównanie jego przepływu umożliwi zwiększenie produkcji biogazu. Konieczne jest wykonanie modernizacji i rozbudowy elementów sieci biogazowej tj. budowa nowej odsiarczalni wraz z usuwaniem organicznych związków krzemu, wymiana zbiornika biogazu na zbiornik o większej pojemności buforowej, budowę pochodni gazowej oraz umożliwienie większego wykorzystania biogazu poprzez zabudowanie mikroturbiny biogazowej do produkcji energii elektrycznej, wstawienie kogeneratora oraz dwóch kotłów
kondensacyjnych.

07.04.2020 – Inżynier Kontaktu i Zamawiający  zaakceptowali Projekt Wstępny przygotowany przez Wykonawcę.
16.09.2020 – Inżynier Kontaktu i Zamawiający zaakceptowali Projekt Budowlany przygotowany przez Wykonawcę
28.01.2021 – Wykonawca uzyskał prawomocne Pozwolenie na Budowę
31.01.2021 – Trwają prace nad Projektem Wykonawczym

Stan na dzień 31.05.2021
- trwają prace budowalno-konstrukcyjne na obiekcie zbiornik osadu ob. 55.2,  komora przyzbiornikową ob. 55.1
- dostarczono główne urządzania ( kotły, wirówki, mikroturbina, koogenerator)
- trwa demontaż starych pras w ob. 17.0.

Stan na dzień 30.09.2021
- Obiekt 55.2 Zbiornik osadu - zakończono prace budowalno-konstrukcyjne na obiekcie
- Obiekt 55.1 Komora przyzbiornikowa - zakończono prace budowalno-konstrukcyjne na obiekcie
- Obiekt 17.0 budynek zagęszczania i odwadniania osadu  - wykonano montaż suwnicy, wykonano kanalizację podposadzkową oraz fundamenty pod urządzenia, wykonano nową kanalizację oraz odwodnienia liniowe, wykonano odtworzenia posadzki po robotach instalacyjnych, wykonano nową wylewkę spadkową, posadowiono wirówki na nowych fundamentach, wykonano instalację polielektrolitu dla prasy nr 3
- Obiekt. 38.0 kotłownia: dostawa i podłączenie kotłowni kontenerowej, demontaż wyposażenia kotłowni, rozbiórki i wykucia pod fundamenty i kanalizację, wykonanie nowych fundamentów pod kotły i agregat kogeneracyjny, wykonano instalację technologiczną w zakresie kotłów wodnych oraz instalację spalinową i gazową, wykonano instalację elektryczną i akpia dla kotłow, uruchomiono kotłownię w zakresie kotłów wodnych, wykonano demontaż kotłowni kontenerowej, wykonano oryglowanie pod nową bramę wraz z montażem bramy oraz konstrukcje i podparcia pod instalacje technologicznej
- wykonano fundamenty pod mikroturbinę gazową ob.48.3 wraz z posadowieniem mikroturbiny i kompresor biogazu ob. 48.4 wraz z posadowieniem urządzenia, wykonano  stopy wiaty ob.38.2, oraz dostawę i montaż wiaty,
- wykonano większość prac sieciowych