Menu mobile

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap I

Powrót do strony głównej

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap I Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

logotyp Unia Europejska. Fundusz Spójności.


Nazwa projektu: „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap I”
Numer ref. projektu (CCI): 2005 PL 16 C PE 009       
Numer Decyzji KE: K(2005)5810
 

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Dnia 19 grudnia 2005 r. Decyzją Komisji Europejskiej przyznane zostało dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności dla Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I”.
Zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej całkowity zakładany koszt kwalifikowany realizacji zadań wynosi 36.405.900 Euro, z czego 59% czyli 21.479.481 Euro jest dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności. Pozostałe 41%, czyli 14.926.419 Euro jest finansowane przez MPWiK S.A. w Krakowie.

Na przedsięwzięcie składały się 4 zadania inwestycyjne realizowane w ramach 6 kontraktów:

Zadania inwestycyjne:
 • Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku „Urwisko”
 • Budowa kanału odciążającego Kolektor B w Nowej Hucie
 • Renowacja systemu kanalizacyjnego Miasta Krakowa
 • Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach Miasta Krakowa (dzielnica Nowa Huta)

Kontrakty:
 • Kontrakt I – Zadanie 1 "Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku Urwisko" i Zadanie 2 "Budowa kanału odciążającego Kolektor B w Nowej Hucie" - realizacja zakończona.
 • Kontrakt II – Zadanie Nr 3/1 „Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa – kanały przełazowe” - realizacja zakończona.
 • Kontrakt III – Zadanie Nr 3/2 „Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa – kanały nieprzełazowe, Kraków” - realizacja zakończona.
 • Kontrakt IV – Zadanie Nr 3/3 „Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa – kanały nieprzełazowe, Nowa Huta” - realizacja zakończona.
 • Kontrakt V – Zadanie Nr 4 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)” - realizacja zakończona.
 • Kontrakt VI – Inżynier dla przedsięwzięcia „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” - realizacja zakończona.

Zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych kontraktów roboty budowlane rozpoczęły się w II kwartale 2007r. i trwały do końca 2010 roku.

Zadanie 1 - Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku „Urwisko”.
Zadanie polegało na budowie kanału odłączającego potok Urwisko (zlokalizowanego w Dzielnicy IX Łagiewniki w osiedlu Borek Fałęcki) od kanalizacji miejskiej Krakowa i odprowadzeniu wód potoku bezpośrednio do rzeki Wilgi, która była jego naturalnym odbiornikiem. Wody potoku nie wymagają oczyszczania przed wprowadzeniem do rzeki Wilgi. W ramach zadania wykonano kanał wraz z wlotem potoku do kanału i wylotem o łącznej długości 431,9 m.

Wprowadzanie wód potoku do kanalizacji miejskiej powodowało przepełnienie kolektora ogólnospławnego zwłaszcza w czasie obfitych opadów, co skutkowało pogorszeniem sprawności systemu kanalizacyjnego w tym rejonie. Ponadto w okresie obfitych opadów atmosferycznych następował zrzut nadmiaru ścieków z kolektora ogólnospławnego do rzeki Wilgi, powodując jej dodatkowe zanieczyszczenie.

Efektem realizacji zadania jest:
 • Odciążenie kolektora ogólnospławnego i oczyszczalni Płaszów od wód potoku Urwisko
 • Ograniczenie zanieczyszczenia wód rzeki Wilgi ściekami zrzucanymi na przelewie w czasie obfitych opadów
 • Umożliwienie wprowadzania do odciążonego kolektora ogólnospławnego ścieków sanitarnych z rejonu osiedla Borek Fałęcki (z tej części osiedla, która nie posiadała systemu kanalizacyjnego).

Zadanie 2 - Budowa kanału odciążającego Kolektor B w Nowej Hucie.
Zadanie polegało na budowie kolektora ogólnospławnego o długości 893,6 m, którego celem jest przejęcie nadmiaru ścieków ogólnospławnych z przelewu burzowego na kolektorze B usytuowanego na os. Centrum E w Nowej Hucie. W czasie intensywnych opadów, część ścieków poprzez przelew była kierowana kanałem bezpośrednio na pobliskie łąki i do istniejących rowów melioracyjnych. Powodowało to zanieczyszczenie środowiska naturalnego, skażenie cieków oraz występowanie uciążliwych odorów. Stan taki był niepożądany tym bardziej, że tereny zalewane występują w pobliżu zabudowy miejskiej (szkoła, ośrodek zdrowia, zabudowa mieszkaniowa) oraz w rejonie użytku ekologicznego „Łąki Nowohuckie”.

Efektem realizacji tego zadania jest:
 • Odciążenie kolektora ogólnospławnego
 • Zaprzestanie odprowadzania nadmiaru ścieków na teren użytku ekologicznego „Łąki Nowohuckie”
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego w tamtym rejonie.

Zadanie 3 - Renowacja systemu kanalizacyjnego Miasta Krakowa
Zadanie polegało na renowacji 54,0 km sieci kanalizacyjnych. Renowacja sieci kanalizacyjnej funkcjonującej na terenie miasta rozwiniętego urbanizacyjnie, o mocno zagęszczonej zabudowie i natężonym ruchu komunikacyjnym staje się niekwestionowaną koniecznością. Główne problemy pojawiające się w istniejących przewodach kanalizacyjnych to: nieszczelne połączenia, przerosty korzeni, sedymentacja, zamulanie, przemieszczenia rur, niedostateczna wydajność, korozja/agresywność chemiczna, pęknięcia (uszkodzenia strukturalne), zapadnięcia.

Efektem realizacji tego zadania jest:
 • Ograniczenie napływu wód infiltracyjnych do kanalizacji
 • Wyeliminowanie zagrożeń: eksfiltracji ścieków do gruntu, zniszczenia (zawalenia się) kanałów, zapadnięć terenu i uszkodzeń ciągów komunikacyjnych (drogi, torowiska) na odnowionych odcinkach kanalizacji.

Zadanie 4 - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach Miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)
Tereny zabudowy mieszkaniowej, położone we wschodnich, peryferyjnych rejonach Krakowa na wschód i południowy-wschód od kombinatu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie (dawna Huta im. Sendzimira) nie były skanalizowane. Budowa kanalizacji sanitarnej w tych rejonach miasta realizowana jest etapami z uwagi na znaczny ich obszar. Realizacja zadania  stanowi pierwszy etap budowy systemu kanalizacji w rejonie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Elementy zakończone
w ramach tego zadania pozwalają na dalszą rozbudowę systemu w następnych etapach.

W zakresie za zadania wykonano:
 • 12,2 km  kolektorów sanitarnych,
 • 14 pompowni ścieków sanitarnych,
 • 4,6 km rurociągów tłocznych, zlokalizowanych na terenach osiedli Branice, Chałupki Górne, Przylasek Rusiecki, Przylasek Wyciąski i Wolica. Równocześnie z budową kanalizacji wykonano przyłącza kanalizacyjne stanowiące koszt niekwalifikowany.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej przyczyniła się  do:
 • zwiększenia ilość nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej
 • ochrony środowiska tego obszaru z uwagi na to, że ścieki surowe gromadzone głównie w szambach mogły zanieczyszczać naturalne środowisko gruntowe i wodne
 • podniesienia standardu życia mieszkańców
 • uatrakcyjnienia teren pod względem inwestycyjnym.

Po zakończeniu Projektu całkowity koszt kwalifikowany wyniósł: 37.220.499,37 Euro
 
Realizacja Projektu wpłynęła na ochronę wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami, poprawę efektywności pracy oczyszczalni ścieków, co z kolei wpływa na poprawę czystości odbiornika, czyli rzeki Wisły, jej zlewni i w dalszej kolejności morza Bałtyckiego.