Menu mobile

Odczyt wodomierza

Powrót do strony głównej

Odczyt wodomierza Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wodomierze odczytywane są przez pracowników Wodociągów Miasta Krakowa w odstępach 30 lub 60 dniowych (wynika to z okresów rozrachunkowych określonych w zawartej umowie).

Odczyty wykonywane są w dni robocze. Na życzenie Klienta pracownik odczytujący licznik  winien okazać legitymację służbową ze zdjęciem oraz pisemne upoważnienie. Jeżeli pracownik Wodociągów Krakowskich nie zastanie Klienta w domu, to pozostawi informację z prośbą o podanie odczytu.

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?

Dokonując odczytu stanu wodomierza należy podawać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony liczydła, łącznie z zerami.

Obrazek przedstawiający wzór odczytu wodomierza
Ilustracja MPWiK, Odczyt wodomierza

Prześlij stan swojego wodomierza

W przypadku posiadania wielu wodomierzy w danej lokalizacji, prosimy o ponowne wypełnienie formularza „Odczyt wodomierza” odrębnie dla każdego z wodomierzy.

W przypadku posiadania wodomierza sprzężonego odczyty poszczególnych liczydeł proszę wpisać w poniższe pola:

„Kod klienta” oraz „Punkt odczytowy" mogą Państwo znaleźć na fakturze. „Kod klienta”, znajduje się w lewym górnym rogu pierwszej strony faktury, a „Punkt odczytowy" w załączniku do faktury.

Dane z faktury
Dane użytkownika
Dane wodomierza i odczytu

W celu ułatwienia ewentualnej weryfikacji odczytu prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego:


 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków (MPWiK) informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z wypełnieniem formularza „Odczyt wodomierza” (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod.wodociagi@mpwik.krakow.pl).
Dane osobowe będą przetwarzane przez MPWiK w oparciu o prawnie uzasadniony interes MPWiK, w celach związanych z zarejestrowaniem wielkości odczytu oraz jego wykorzystaniem do rozliczenia zużycia wody, w celach archiwizacji korespondencji, a także w celu kontaktu w razie konieczności weryfikacji odczytu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zarejestrowania wielkości odczytu lub jego weryfikacji; niepodanie danych może uniemożliwić zarejestrowanie odczytu lub weryfikację jego poprawności. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, lub uzupełnienia, w przypadkach określonych przepisami prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres: iod.wodociagi@mpwik.krakow.pl, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie: https://uodo.gov.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z zarejestrowaniem wartości odczytu oraz wykorzystaniem go do rozliczenia zużycia wody, a także przez okres 6 lat w celach archiwizacji korespondencji. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz MPWiK usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności MPWiK. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej MPWiK pod adresem: https://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/rodo.html.

Zgłoszenia stanu wodomierza przyjmowane są również:

Odczyt – to wskazanie stanu bieżącego, nie należy więc podawać zużycia wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu.