Menu mobile

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap VI

Powrót do strony głównej

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap VI Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

fundusz_ue (139.19KB, PNG) logo_ue (109.35KB, PNG)

 

OPIS PROJEKTU

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap VI” składającego się z 16 kontraktów w tym czternastu kontraktów na roboty i dwóch kontraktów usługowych. W dniu  30 października 2017roku w Warszawie, została  podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu 28.12.2022 podpisano zmianę Nr 5 do umowy. Wartość całkowita projektu wyniosła 76 835 499,59 zł (z Vat), z czego wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności to 39 230 169,71 zł. Wkład własny WMK S.A. wyniósł 37 605 329,88 zł.

 

 Przejdź do aktualności dotyczących podpisanych umów w ramach Projektu 

  
 
Zakres Projektu
 • budowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej
 •  budowa, remont oraz przebudowa sieci wodociągowej
 •  modernizacja węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu

Cele Projektu
 • wyposażenie  obszarów miasta w  nową sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej
 • poprawa stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych różnych średnic
 • przebudowa sieci dystrybucji wody podyktowana  zwiększonym  zapotrzebowaniem na wodę
 •  maksymalizacja produkcji biogazu
 • poprawa procesu oczyszczania ścieków

Planowane efekty rzeczowe (wskaźniki produktu)
 • przebudowa 0,31 km sieci wodociągowej
 • modernizacja 4,50 km sieci wodociągowej
 • budowa 9,42 km sieci kanalizacyjnej
 • modernizacja 2,72 km sieci kanalizacyjnej
 • budowa zbiornika wyrównawczego osadu nadmiernego
 • budowa węzła oczyszczania biogazu do odsiarczania i usuwania organicznych związków krzemu
 • budowa nowego zbiornika na biogaz
 • instalacja nowej turbiny gazowej
 
Wskaźniki istotne i pozostałe dla realizacji celów interwencji
 
 • liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt. 1
 • liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 4 224 RLM
 • liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu - 262 RLM
 • liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych szt. 1
 • ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania - 4,35 tys. ton/rok
 
Kontrakty na roboty i dostawy

Poniżej dostępne linki do kolejnych kontraktów:  w rejonie ul. Jeżynowej do Igołomskiej  
Kontrakty usługowe
 
 • Kontrakt 15 - Inżynier Kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie - Etap VI
 • Kontrakt 16 - Działania informacyjno promocyjne
 
Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIiŚ 2014-2020