Menu mobile

Centrum Badań i Rozwoju Wodociągów Miasta Krakowa

Powrót do strony głównej

Centrum Badań i Rozwoju Wodociągów Miasta Krakowa Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

EFRR_kolor-300dpi (764.00KB, JPG)

  wodociagi-krakowskie-logo (55.00KB, PNG)  
 

Projekt „Centrum Badań i Rozwoju Wodociągów Miasta Krakowa”

Numer umowy: RPMP.01.02.02-0161/19-00 z dnia 05.02.2020 roku

 

Beneficjent Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie realizuje Projekt pt. „Centrum Badań i Rozwoju Wodociągów Miasta Krakowa”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka wiedzy, Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Cele projektu:

  • rozbudowa potencjału badawczego Centralnego Laboratorium WMK S.A. Kraków i stworzenie Centrum Badań i Rozwoju Wodociągów Miasta Krakowa, poprzez zakup wysokospecjalistycznej aparatury badawczej, umożliwiającej opracowanie i wdrożenie metod analitycznych
  • uruchomienie monitoringu nowych migrobiologicznych i chemicznych wskaźników jakości wody przeznaczonej do spożycia, zgodnie z wymogami nowej dyrektywy DWD i zaleceniami WHO
  • zwiększenie zakresu monitoringu jakości ścieków


Planowany efekt projektu:

  • zapewnienie ciągłego bezpieczeństwa dostaw wody do spożycia i umożliwienie pełnej ochrony ludzi przed szkodliwymi skutkami zanieczyszczenia wody pitnej oraz zapewnienie, aby była ona zdrowa i czysta, poprzez uruchomienie monitoringu nowo pojawiających się zanieczyszczeń (ECs), co jest warunkiem koniecznym do uruchomienia procesów technologicznych w uzdatnianiu wody, skutecznych w eliminacji tych zanieczyszczeń

     
  • Wartość projektu: 2 936 917,72 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 1 052 122,56 PLN
  • Okres realizacji: 2020 - 2022