Menu mobile

Kontrakt 1 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kontrakt 1  Modernizacja węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu 

Kontrakt obejmuje modernizację węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu dla zwiększenia produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków Kujawy w tym:
  • budowa zbiornika wyrównawczego osadu nadmiernego dla ustabilizowania parametrów osadu, a tym samym zwiększenia produkcji biogazu,
  • wymiana zbiornika biogazu na zbiornik o większej pojemności ok. 2000 m3,
  • budowa węzła oczyszczania biogazu obejmująca odsiarczanie i usuwanie organicznych związków krzemu,
  • wymiana pochodni gazowej wraz z rurociągiem i armaturą ze względu na zły stan istniejącej instalacji,
  • montaż turbiny biogazowej o nominalnej mocy elektrycznej 200 kW dla wykorzystania nadmiaru biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. 


Postęp rzeczowy:

31.01.2019 - trwa przygotowanie materiałów przetargowych
1.10.2019 -   podpisanie umowy
Podpisano umowę na Modernizację węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu dla zwiększenia produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków Kujawy. 
Umowa z Instal Kraków SA, z siedzibą 30-732 Kraków, ul. Konstantego Brandla 1 podpisana 1.10.2019.  Zakończenie kontraktu planowane jest na 30 czerwca 2021. (czas trwania -21 miesięcy)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu dla zwiększenia produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków Kujawy, co wiąże się z wykonaniem rozbudowy i modernizacji obiektów oraz  elementów sieci części osadowej i biogazowej w taki sposób, by umożliwić maksymalne wykorzystanie potencjału w produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków. 

Głównym zdaniem inwestycji jest usprawnienie przeróbki osadu poprzez budowę zbiornika wyrównawczego osadu nadmiernego, montaż nowych urządzeń zagęszczających i odwadniających, wymianę osprzętu i urządzeń pomiarowych. Odpowiednie przygotowanie osadu nadmiernego i wyrównanie jego przepływu umożliwi zwiększenie produkcji biogazu. Konieczne jest wykonanie modernizacji i rozbudowy elementów sieci biogazowej tj. budowa nowej odsiarczalni wraz z usuwaniem organicznych związków krzemu, wymiana zbiornika biogazu na zbiornik o większej pojemności buforowej, budowę pochodni gazowej oraz umożliwienie większego wykorzystania biogazu poprzez zabudowanie mikroturbiny biogazowej do produkcji energii elektrycznej, wstawienie kogeneratora oraz dwóch kotłów
kondensacyjnych.

07.04.2020 – Inżynier Kontaktu i Zamawiający  zaakceptowali Projekt Wstępny przygotowany przez Wykonawcę.
16.09.2020 – Inżynier Kontaktu i Zamawiający zaakceptowali Projekt Budowlany przygotowany przez Wykonawcę
28.01.2021 – Wykonawca uzyskał prawomocne Pozwolenie na Budowę
31.01.2021 – Trwają prace nad Projektem Wykonawczym