Menu mobile

Deklaracja dostępności serwisu WMK S.A.

Powrót do strony głównej

Deklaracja dostępności serwisu WMK S.A. Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

Data publikacji strony internetowej: 14.02.2016.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Część filmów opublikowanych przed 23 września 2020 r. jest dostępna cyfrowo (YouTube: playlista „Filmy w dostępności cyfrowej”).

Niektóre linki nie są prawidłowo opisane, nie zawierają informacji o celu – poprawiane na bieżąco.

Część grafik zawiera tekst alternatywny (ALT) – uzupełniane na bieżąco.

Część załączników posiada niepoprawne opisy – poprawiane na bieżąco.

Dokumenty zamieszczone na stronie nie są dostępne cyfrowo w całości – dostosowywane na bieżąco.

Wszystkie formularze działają poprawnie, niektóre etykiety i instrukcje wymagają ulepszenia.

Brak możliwości: pominięcia bloków, wprowadzania danych za pomocą gestów punktowych i aktywowania ruchem, określania prawidłowej wartości, anulowania kliknięcia, zmiany odstępów w tekście.

Brak komunikatów o stanie.

Niektóre elementy nawigacji strony wymagają ulepszeń – poprawiane na bieżąco.

Aplikacja „Zintegrowany Kalkulator Projektanta” – nie jest dostępna cyfrowo.

Wirtualny doradca – nie jest dostępny cyfrowo.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Wodociągi Miasta Krakowa na bieżąco analizują i weryfikują powyższe niedostosowania w celu ich skutecznej eliminacji.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej działają standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Wodociągów Miasta Krakowa S.A.: ul. Senatorska 1.

Obsługa interesantów odbywa się w Centrum Obsługi Mieszkańców mieszczącym się przy ul. Senatorskiej 9 w Krakowie, spełniającym podstawowe wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Budynek, w którym mieści się Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Senatorskiej 9 w Krakowie, ma 4 kondygnacje nadziemne oraz piwnice. Został w pełni przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Do Centrum Obsługi Mieszkańców prowadzą dwa wejścia. Pierwsze, po schodach bezpośrednio od ul. Senatorskiej 9.
Wejście do budynku przy ul. Senatorskiej 9, widać schody, zadaszenie, 6 flag (2 polskie, 2 unii europejskiej, 2 krakowskie)
Drugie wejście bez barier architektonicznych znajduje się, z drugiej strony budynku. Prowadzi do niego droga dojazdowa między budynkami mieszczącymi się przy ul. Senatorskiej 7 i 9. Przed wejściem zlokalizowany jest parking wraz z dwoma stanowiskami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami [znak poziomy P–20 (tzw. koperta)]. Przy wejściu zainstalowano domofon, przez który można skontaktować się z asystentem pomocy.
Wejście z drugiej strony budynku: Brązowe, przeszklone, szerokie drzwi, tabliczka z logo Wodociągów Miasta Krakowa oraz z napisem Centrum Obsługi Mieszkańców na ścianie budynku

Przestrzenie komunikacyjne w budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda). Do Sali Obsługi Mieszkańców, jak również do stanowisk zlokalizowanych na wszystkich kondygnacjach budynku, można dostać się windą, której wymiary zapewniają bezproblemowy wjazd wózka inwalidzkiego. Szerokie korytarze i przestrzeń znajdującej się na parterze Sali Obsługi Mieszkańców zapewniają komfortowe i bezkolizyjne poruszanie się po budynku osobom z niepełnosprawnościami. Drzwi prowadzące do stanowisk, w których można załatwić poszczególne sprawy jak np. zawarcie umowy, posiadają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich. Centrum Obsługi Mieszkańców wyposażone jest w wygodną poczekalnię z ogólnodostępnym pitnikiem wody i kącikiem zabaw dla dzieci.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń i wejść do budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, asystent pomocy, pracownicy ochrony, punkt informacyjny). Na każdej kondygnacji budynku znajdują się sanitariaty przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażone w system alarmowy, umożliwiający wezwanie pomocy.

Ponadto system monitoringu, którym objęty jest obiekt pozwala na szybką reakcję asystenta pomocy i udzielenie niezbędnego wsparcia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności. Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych wraz z sygnalizacją dźwiękową umożliwia osobom z niepełnosprawnościami możliwość sprawnej ewakuacji. W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych.

W godzinach pracy Centrum Obsługi Mieszkańców osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z dwóch dedykowanych, bezpłatnych miejsc parkingowych. Wjazd na parking od ul. Senatorskiej, między dwoma budynkami (ul. Senatorska 7 i 9), jest oznaczony tabliczką. Przy wjeździe na parking zainstalowano wideodomofon umożliwiający szybki kontakt z przeszkolonym asystentem, dostępnym w godzinach pracy Centrum Obsługi Mieszkańców. Przy szlabanie wewnątrz parkingu zamontowana jest pętla indukcyjna.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tymczasowy brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu.

Dojazd:

samochodem (miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych),

komunikacją miejską:

 • przystanki autobusowe:
  • „Muzeum Narodowe”, linie: 109, 114, 124, 134, 144, 152, 164, 169, 173, 179, 192, 194, 252, 304, 424, 469, 502, 503, 902;
  • „Cracovia Błonia”, linie: 134, 152, 192, 252, 902;
  • „Salwator”, linie: 100, 109, 229, 239, 249, 259, 269;
 • przystanki tramwajowe:
  • „Muzeum Narodowe”, linie: 20;
  • „Komorowskiego”, linie: 1, 2.

Rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie znajdują się na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie w zakładce Rozkład jazdy.

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Na wniosek osoby z niepełnosprawnościami zapewniona zostaje pomoc pracownika Wodociągów Miasta Krakowa. Osoba wnioskująca zawiadamia pracownika ochrony lub recepcji o konieczności zapewnienia asysty osobie z niepełnosprawnościami. Wyznaczony pracownik schodzi do klienta do Sali Obsługi Mieszkańców lub asystuje mu w drodze – z windy do sali przyjęć na piętrze.

Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie, dla osób, które zgłoszą potrzebę języka migowego lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących jest na bieżąco uzupełniane.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Kupnicka, promocja@mpwik.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 12 620 32 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.