Menu mobile

Kontrakt 18 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz budową i przebudową sieci wodociągowej w ul. Jar i Michalika (z przebudową gazociągu) i w drodze bocznej od ul. Niewodniczańskiego oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koźmiana w Krakowie


Kontrakt 18 projektu „ Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” realizowany był w ulicach Jar, Michalika i bocznej Niewodniczańskiego oraz Koźmiana. Ulice te  położone są  na terenie dzielnicy Swoszowice.
 
  • Zadanie realizowane było w okresie od 04.08.2014 do 28.02.2015.
 
  • W ramach kontraktu wykonano:
1.  W ulicy Jar zastosowano rury PE DN 90 na długości 269,68 m, rurę kamionkową DN 300 na długości  23,69  m,  ciśnieniową  rurę  PE  DN  355  na  długości  44,37 m,  przewód  PE  DN  63  o długości 62,59 m. 
2.  W ulicy Michalika wybudowano ciśnieniowy kanał PE DN 90 na długości 100,32 m, oraz przewód PE DN 63 mm o długości 15,29 m,
3.  W ulicy Niewodniczańskiego zastosowano kamionkę DN 250 o długości 16,8 m 
4.  W ulicy Koźmiana zastosowano kamionkę DN 250 na długości 67,10 m, 
 
  • Przebudowano także istniejącą sieć wodociągową :
1.  W ulicy Jar zastosowano przewód PE DN 110 na długości 24,60 m, 
2.  W ulicy Michalika zastosowano przewód PE DN 110 na długości 14 m oraz PE DN 50 o długości 20,73 m, 
3.  W  ulicy  Niewodniczańskiego zastosowano przewód  PE DN  110  na długości  45,5  m,  oraz przewód  PE  DN50 o długości 1,88 m.