Menu mobile

Kontrakt 10 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Rozbudowa piaskowników na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów

W ramach kontraktu 10 projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V" wybudowany został zbiornik żelbetowy konstukcyjnie podzielony na dwie części wraz z komorą o wymiarach 10,1m x 31,32m. Zbiornik  będzie pełni role piaskownika na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów. Celem rozbudowy  piaskowników było zwiększenie efektywności usuwania zawiesiny mineralnej oraz części pływających i tłuszczów. Inwestycja ułatwiła również pracę urządzeń na dalszych etapach oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Dotychczas strumień ścieków był dzielony na trzy, a obecnie jest dzielony na cztery dwukomorowe piaskowniki. Prace prowadzone były na pierwszej pod względem wielkości krakowskiej oczyszczalni  - Oczyszczalni Ścieków Płaszów  zlokalizowanej w dzielnicy Płaszów.
 
stan na 31.12.2020
  • Kontrakt zakończono dniu 31.12.2019r. W ramach inwestycji wykonano:- budowa piaskownika obiekt 7/4
- budowa budynku separacji piasku obiekt 8/2 z separatorem zewnętrznym przy obiekcie 8/2
- rozbudowa drogi do obiektu 8/2
- budowa murów oporowych w rejonie drogi do obiektu 8/2 i rejonie obiektu 8
- przebudowa  i rozbudowa kanalizacji ogólnospławnej, wodociągu wody komunalnej
i wodociągu wody technologicznej
- budowa koryta doprowadzającego ścieki do piaskownika obiekt 7/4
- budowa koryta odprowadzającego ścieki  z piaskownika obiekt 7/4
- budowa koryta doprowadzającego pulpę piaskową do budynku separacji piasku obiekt 8/2
- przebudowa koryta pulpy przy obiekcie 8
- rozbudowa rurociągu doprowadzającego flotat
- rozbudowa i przebudowa  rurociągu doprowadzającego sprężone powietrze
- budowa fundamentów pod transport zewnętrzny wciągnikiem
- budowa kabli elektrycznych i AKPiA oraz przełożenie istniejącej linii kablowej oświetleniowej
- budowa przyłącza instalacji c.o.
- przebudowa w istniejącym budynku separacji piasku obiekt 8
- budowa separatora zewnętrznego przy obiekcie 8
- dostawa i montaż 2 szt separatorów do obiektu 8/2
- demontaż trzech starych separatorów oraz dostawa i montaż trzech nowych separatorów
w obiekcie 8
- dostawa montaż suwnicy
- dostawa i montaż zgarniacza na obiekt 7/4
- uporządkowanie terenu budowy,
Protokół Odbioru Końcowego podpisano 14.01.2020