Menu mobile

Opis Projektu Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

logo_infrastruktura (9.85KB, JPG)     logo_UE (5.57KB, JPG)


Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 

 
Projekt "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap II"
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.


 

OPIS PROJEKTU (PROJEKT ZAKOŃCZONY)


Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie- Etap II” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Priorytet I na podstawie Umowy zawartej w dniu 28 marca 2013 roku pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Całkowity koszt Projektu, po rozstrzygnięciu przetargów, wynosi 63 079 220,58 zł a kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności to 23 413 372,14 zł.

Projekt realizowany jest na terenie  miasta Krakowa i składa się z 4 kontraktów:
  • 2 na roboty i 2 usługowych.
Rozpoczęcie robót budowlanych - 28 sierpnia 2013 r.
Termin  zakończenia projektu -  czerwiec  2015 r.

Zakres Projektu:
Kontrakty budowlane
a) Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Kujawy
Kontrakt obejmuje modernizację i rozbudowę części mechanicznej, biologicznej i osadowej oczyszczalni ścieków Kujawy.
W zakres zadania wchodzi: zaprojektowanie, roboty, uruchomienie, szkolenie, próby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie wszelkich opracowań i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Realizacja Kontraktu pozwoli na  uzyskanie wyższej efektywności oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków Kujawy oraz na spełnienie warunków Dyrektywy 91/271/EWG w zakresie usuwania związków azotu.

b) Budowa kanalizacji sanitarnej o długości  2,5 km obejmuje:
- budowę kanalizacji w ul. Glogera: DN 500 mm i DN 600 mm o łącznej długości 1,0 km,
- budowę kanalizacji w ul. Obozowej: DN 300 mm o długości 0,5 km,
- budowę kanalizacji w ul. Wyciąskiej: DN 300 mm o długości 1,0 km,

Kontrakty usługowe
a) Inżynier Kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie- Etap II”
Przedmiotem Umowy jest pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych dla robót budowlanych FIDIC oraz przepisów polskiego Prawa budowlanego i zasad wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla projektu „Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie - Etap II”.

b) Działania informacyjno-promocyjne
Przedmiotem Umowy  jest prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu  zgodnie   z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Cele projektu
Celem projektu jest  uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze miasta Krakowa. Działania podjęte w ramach projektu przyczynią się do likwidacji istniejących niedoborów w zakresie zbiorczego systemu sanitarnego, funkcjonującego na terenie aglomeracji Kraków.

Budowa nowej kanalizacji oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Kujawy” doposaży zbiorczy układ odprowadzania ścieków oraz umożliwi oczyszczanie dodatkowego ładunku zanieczyszczeń pochodzących z terenu miasta Krakowa.

Celami społeczno-gospodarczymi przedsięwzięcia są:
  • Poprawa warunków bytowych mieszkańców objętych projektem,
  • Wzrost atrakcyjności gospodarczej, w tym poprawa jakości usług w obszarze wodno-ściekowym  w zakresie powszechności korzystania z tych usług przez mieszkańców.

Finansowanie (zgodnie z Umową o dofinansowanie)
  • Całkowity koszt  Projektu (z VAT) wynosi: 86 307 965,97 zł
  • Koszty Projektu ogółem (bez VAT): 71 166 124,35 zł
    w tym
       - koszty kwalifikowane - 65 386 039,00 zł
       - koszty niekwalifikowane - 5 780 085,35 zł
 

DODATKOWE INFORMACJE

 

REALIZACJA

 

LINKI