Menu mobile

Kontrakt I "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Kujawy" Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wykonawca:
Konsorcjum firm: WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o. Warszawa i WTE Wassertechnik GmbH, Essen, Niemcy
  • Data podpisania: 29.07.2013r.
  • Wartość: 39 802 956,00 zł (bez VAT)
       Rozpoczęcie robót budowlanych 28 sierpnia 2013r.
 

Kalendarz realizacji


30 listopada 2015
Kontrakt „Modernizacja i  rozbudowa oczyszczalni ścieków Kujawy” został zakończony.
Podsumowując: prace na terenie Oczyszczalni prowadzono od lipca 2013 roku do października 2015 roku. W tym czasie powstały zupełnie nowe obiekty: żwirownik, stacja dmuchaw, zbiornik retencyjny ścieków organicznych, reaktor do usuwania azotu z odcieków, zbiornik buforowy ścieków z odwodnieniaa także budynek zagęszczania i odwadniania osadu oraz stacja wody technologicznej. Ponadto modernizacji zostały poddane cztery osadniki wstępne oraz osiem osadników wtórnych. Zakres prac na osadnikach obejmował naprawę leja i kolumny centralnej, odnowienie dna i betonowej konstrukcji ścian, wykonanie toru jezdnego oraz montaż zgarniacza. Dokonano również  naprawy komór osadu czynnego. Reaktory zostały wyposażone w mieszadła oraz system napowietrzania drobnopęcherzykowego. Wykonane prace umożliwiły uruchomienie, dotychczas nieużywanej, czwartej linii  technologicznej oraz renowację trzech pozostałych. Modernizacji poddano również następujące  obiekty:  pompownia recyrkulacji, pompownia osadu i tłuszczu, budynek krat rzadkich i komory rozdziału. Sterowanie technologią oczyszczalni zostało powierzone nowoczesnemu systemowi, który zapewnia efektywniejszą pracę wszystkich obiektów.

9 październik 2015
Na Oczyszczalni Ścieków Kujawy prace zmierzają ku końcowi. Prowadzone są jeszcze roboty budowlane na Osadniku Wstępnym ob. 9.2. Zakres ich obejmuje naprawę i zabezpieczenie powierzchni betonowych i stalowych, montaż stalowych blach bieżni zgarniacza, montaż nowego osprzętu zgarniacza osadnika a także nowych krawędzi przelewowych. Ponadto na zgarniaczach osadników wtórnych ob. 12.2; 12.4; 12.6, dokonywana jest wymiana okablowania i modernizacja szaf elektronicznych.

10 sierpień 2015
Na wszystkich trzech odnowionych oraz czwartej zupełnie nowej linii technologicznej- utrzymywane są parametry technologiczne. Zakończono prace na obiektach: Żwirownik (ob. 4.1), Budynek krat rzadkich (ob. 5.1),  Zbiornik retencyjny ścieków organicznych (ob. 6.0), Osadnik wstępny (ob. 9.4), Komory osadu czynnego (ob.11.1, 11.2, 11.3, 11.4), Budynek dmuchaw (11.6) Osadniki wtórne (ob.12.7, 12.8), Pompownie recyrkulacyjne (ob.13.1, 13.2), Pompownia osadu i tłuszczu (ob.19.2),  Stacja wody technologicznej (ob. 44.1), Budynek zagęszczania i odwadniania osadu (ob. 17.1), Zbiornik buforowy ścieków z odwodnienia (17.2), Reaktor do usuwania azotu z odcieków (17.3), Stacja dozowania PIX-u (ob. 28.0), Komory rozdzielcze z osadników wstępnych (ob. 29.1, 29.2), Sieć biogazu.

W związku z rozszerzeniem Kontraktu prowadzone są dodatkowe prace. W tym zakresie wykonano już na osadniku wstępnym (ob. 9.1) oraz osadnikach wtórnych (ob. 12.1, 12.3, 12.5)  demontaż kolumny centralnej, piaskowanie oraz malowanie. Obecnie prowadzona jest renowacja powierzchni betonowych. Natomiast na Komorach osadu czynnego (ob.11.1-11.4) zamontowano pomosty obsługowe, zastawek przelewowych na odpływie.

Rozpoczęto również roboty związane z modernizacją rurociągu osadu z Budynku Zagęszczania i Odwadniania Osadu do Wydzielonych Komór Fermentacyjnych oraz wykonanie rurociągu doprowadzającego odcieki z odwadniania na prasach z obiektu 17 do stacji usuwania azotu.

20 maj 2015
Trwają próby końcowe. Ich celem jest włączenie do eksploatacji nowych i zmodernizowanych obiektów, a także uzyskanie wymaganych parametrów procesowych. Rozruch zostanie uznany za zakończony jeżeli osiągnięte zostaną założone parametry.Praca ciągów technologicznych będzie na bieżąco optymalizowana  przez nowy system nadrzędnego sterowania.
 
Wykonawca zakończył główne prace objęte zakresem podstawowym. Zakończono roboty na następujących obiektach: Żwirownik (4.1), Budynek krat rzadkich (5.1), Osadnik wstępny (9.4), Reaktor biologiczny (11.1, 11.2, 11.3, 11.4),  Osadnik wtórny (12.7; 12.8)], Pompownia recyrkulacji (13.1, 13.2), Budynek dmuchaw (11.6) Pompownia osadu i tłuszczu  (19.2), Zbiornik retencyjny ścieków organicznych (6.0), Stacja wody technologicznej (44.1), Budynek zagęszczania i odwadniania osadu (17.1), Zbiornik buforowy ścieków z odwodnienia (17.2), Reaktor do usuwania azotu z odcieków (17.3.), Komory rozdziału (29.1, 29.2), Stacja dozowania PIX-u (28).

Obecnie Wykonawca prowadzi prace związane z budową  sieci biogazu, realizacja zadania została podzielone na sześć etapów: I - Wykonanie nowej sieci gazowej, II - Uzbrojenie studzienek kondensatu SK-1-SK4 i komór KP-1 i KP-2, III - Wykonanie przełączeń sieci gazowych w węźle G6 oraz zbiornika biogazu, IV - Przepięcie zbiornika gazu ob.48, pochodni biogazu ob. 51, budynku kotłowni gazowej ob. 38 oraz Budynku stacji generatorów ob.52, Etap V-  Przepięcie zbiorników WKF do nowej sieci gazowej, ostatnim VI - etap  Przepięcie odsiarczalni biogazu ob. 49.

Dnia 02.04.2015 roku podpisano Zmianę nr 2 do Kontraktu uwzgledniającą rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego projektu, w związku z tym Wykonawca rozpoczął następujące prace:
  • modernizacja osadników wstępnych oraz wtórnych,
  • modernizacja rurociągu osadu z Budynku Zagęszczania i Odwadniania Osadu do Wydzielonych Komór Fermentacyjnych.
  • doprowadzenie odcieków z odwadniania na prasach z obiektu 17 do stacji usuwania azotu,
  • odprowadzanie piany z reaktorów do osadników wtórnych.

25 luty 2015
Uzyskano nowe pozwolenie wodnoprawne. Trwa rozruch technologiczny linii pierwszej, drugiej i czwartej. Procesy biologiczne są utrzymywane na wymaganym poziomie. Na trzecim Reaktorze biologicznym (11.3)  prowadzone są prace przygotowawcze do montażu urządzeń technologicznych, trwają również prace remontowo-budowlane, elektryczne i porządkowe. Wykonana została podbudowa drogi do Żwirownika (4.1), Stacji dmuchaw (11.6) i do Zbiornika retencyjnego ścieków organicznych (6.0) . Budynek zagęszczania i odwadniania osadu (17.1) a także Zbiornik buforowy ścieków z odwodnienia (17.2) i Reaktor do usuwania azotu z odcieków (17.3) przygotowywane są do prób technologicznych. Modernizowana jest także część linii biogazu.
 
Zakończone zostały prace budowlane na obiektach:Osadnik wstępny (9.4), Reaktor biologiczny (11.1,11.2,11.4),  Osadnik wtórny (12.7; 12.8)], Pompownia recyrkulacji (13.1, 13.2),Budynek dmuchaw (11.6) Pompownia osadu i tłuszczu  (19.2) Pompownia osadu i tłuszczu, Zbiornik retencyjny ścieków organicznych (6.0) Zbiornik retencyjny ścieków organicznych, Stacja wody technologicznej (44.1), Budynek zagęszczania i odwadniania osadu-wybudowany od podstaw (17.1), Zbiornik buforowy ścieków z odwodnienia (17.2), Reaktor do usuwania azotu z odcieków (17.3.), Żwirownik (4.1), Budynek krat rzadkich (5.1), Komory rozdziału (29.1, 29.2), Stacja dozowania PIX-u (28).


27 listopad 2014
Zakończone zostały roboty budowlane na obiektach: osadnik wstępny (ob. 9.4); komory osadu czynnego (ob. 11.4); osadniki wtórne (ob.12.7; 12.8); pompownia recyrkulacyjna (ob. 13.2); pompownia osadu i tłuszczu (ob. 19.2) zbiornik retencyjny ścieków organicznych (ob. 6.0), stacja wody technologicznej  (ob. 44.1) oraz stacji dmuchaw (ob. 11.6).

Na pozostałych obiektach trwają prace renowacyjne. W budynku krat rzadkich prowadzony jest demontaż pierwszej kraty. Reaktor biologiczny (ob.11.1) przygotowywany jest do rozruchu mechanicznego. Na reaktorze biologicznym (ob. 11.2) trwa montaż instalacji urządzeń technologicznych. Wykonywana jest droga dojazdowa do  żwirownika (ob. 4.1), stacji dmuchaw (ob. 11.6) oraz zbiornika retencyjnego ścieków organicznych (ob. 6.0). W budynku zagęszczania i odwadniania osadu (ob. 17.1) montowane są wirówki, dmuchawy i przenośniki. W komorze rozdzielczej z osadników wstępnych (ob. 29.1) trwa montaż zastawek oraz pozostałych urządzeń i instalacji.

26 wrzesień 2014
Stacja dmuchaw (ob. 11.6) została już wyposażona we wszystkie sześć dmuchaw. Na reaktorze biologicznym (ob. 11.4) został z sukcesem zaszczepiony osad czynny. Czwarta nitka technologiczna została uruchomiona, co umożliwiło podjęcie prac renowacyjnych na pierwszej i drugiej nitce. Zakończono budowę żwirownika. Równolegle trwają prace na pozostałych obiektach: zbiorniku ścieków organicznych, reaktorze do usuwania azotu z odcieków, budynku zagęszczania i odwadniania osadu oraz stacji wody technologicznej. Wdrażany jest również Nadrzędny System Sterowania Pracą Oczyszczalni.  


8 sierpień 2014
Zakończono budowę stacji dmuchaw (obiekt 11.6), zamontowano i uruchomiono już trzy dmuchawy, docelowo ma być ich sześć. Na osadniku wstępnym (9.4) i osadnikach wtórnych (obiekty 12.7, 12.8) wykonano wszystkie prace. Reaktor biologiczny (obiekt 11.4) został wyposażony w mieszadła i system napowietrzania drobnopęcherzykowego co umożliwiło rozpoczęcie rozruchu czwartej nitki technologicznej.


26 maj 2014
Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Na budynku dmuchaw (obiekt 11.6) obecnie  wykonywany jest  dach. Zakończony został montaż barierek i zastawek na reaktorze biologicznym (obiekt  11.4). Na osadnikach wtórnych (obiekt 12.7, 12.8), na których zainstalowano już pomosty zgarniaczy, trwa montaż zgrzebeł, oraz bieżni. Został wylany beton podkładowy  oraz położono izolację pod płytę denną dwóch kanałów żwirownika (obiekt 4.1). Zabetonowano stalowe leje osadowe a obecnie trwa uzbrajanie ścian. Pod fundamentami dla budynku zagęszczania i odwadniania osadu (obiekt 17.1) została wykonana izolacja pozioma. Na kolejnych obiektach: zbiornik buforowy odcieków (obiekt 17.2) oraz  reaktor do usuwania azotu z odcieków (obiekt 17.3), trwa montaż zbrojenia fundamentów i ścian. Na bieżąco prowadzone są prace elektryczne: układanie kabli, montaż kontenerów elektrycznych.

Zamawiający wraz z Inżynierem kontraktu zaopiniowali pozytywnie większość projektów wykonawczych  a także zaakceptowali ponad 100 wniosków materiałowych.


17 marzec 2014
Wykonawca uzyskał na początku marca,  pozwolenie na budowę dla wszystkich obiektów. Do akceptacji Inżyniera, oraz Zamawiającego przedłożone zostały, przez wykonawcę, projekty wykonawcze dla żwirownika, budynku dmuchaw, oraz pompowni recyrkulacyjnej (ob. nr 13.2). Zamawiający, oraz Inżynier dokonali akceptacji większości wniosków materiałowych.
 
W ostatnim czasie zostały dostarczone i zamontowane pomosty zgarniaczy na osadniku wstępnym (ob. Nr 9.4)  i na osadniku wtórnym (ob. Nr 12.08). Obecnie na osadniku wtórnym (ob. Nr 12.08) zabezpieczane są powierzchnie betonowe. Na teren budowy zjeżdża ciężki sprzęt m.in. do wykonania wykopów i zabijania ścianek szczelnych. Modernizowany jest również  system SCADA, kontrolujący i sterujący funkcjonowanie oczyszczalni. 


31 styczeń 2014
W Oczyszczalni Ścieków Kujawy roboty ruszyły pełną parą. Czwarty ciąg technologiczny  został przez wykonawcę  „wzięty pod lupę”. Odpompowano wodę oczyszczono i wykonano prace naprawcze powierzchni betonowych i stalowych reaktora biologicznego (obiekt 11.4), osadnika wstępnego(obiekt 9.4) i osadników wtórnych (obiekty 12.7, 12.8). Do czyszczenia zastosowano między innymi metodę piaskowania, polegającą na wyrzuceniu strumienia piasku na obrabianą powierzchnię za pomocą sprężonego powietrza. Metoda ta pozwala nie tylko na oczyszczenie powierzchni ale i na jej wygładzenie. Na bieżąco prowadzone są również prace projektowe dla nowych i modernizowanych obiektów.