Menu mobile

Najważniejsze wydarzenia

Powrót do strony głównej

Najważniejsze wydarzenia Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

16 lipiec 2015 r.
Dnia 29 czerwca 2015 roku został podpisany, pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem  Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie. Aneks dotyczy rozszerzenia zakresu kontraktu „Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Kujawy”. Tym samym kwota całego Projektu jak i dofinansowanie z Funduszu Spójności uległy zmianie.  Nowe kwoty wynoszą: całość projektu 75 753 618, 07 zł (z VAT) dofinansowanie to:  28 661 105, 93 zł (netto).

2 kwiecień 2015 r.
MPWiK S.A. w Krakowie podpisało z WTE Wassertechnik Polska Sp. z o.o.  zmianę nr 2 do kontraktu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Kujawy”. Zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu rzeczowego i finansowego projektu. Uzupełniające pracebędą obejmowały:

1.   Modernizację Osadników Wstępnych Ob. 9.1; 9.2; 9.3 oraz Osadników Wtórnych Ob. 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5;12.6. Zakres robót obejmuje:
  • Prace konstrukcyjne i naprawcze powierzchni betonowych ścian, dna osadnika oraz koryt dopływowych i odpływowych, a także elementów stalowych kolumny centralnej.
  • Modernizację zgarniacza.

2.   Modernizację rurociągu osadu z Ob. 17.0 Budynek Zagęszczania i Odwadniania Osadu oraz Ob. 17.1 Budynek Zagęszczania i Odwadniania Osadu Wirówki do Ob. 14.1 - 14.4 Wydzielone Komory Fermentacyjne (WKFz). Zakres robót obejmuje:
  • Zmianę obecnej średnicy rurociągu osadu nadmiernego (d=100mm) na większą (zakładane minimum d=150mm) pomiędzy obiektami 17.0 a wydzielonymi komorami fermentacji.

3.   Doprowadzenie odcieków z odwadniania na prasach z obiektu 17.0 do stacji usuwania azotu. Zakres obejmuje:
  • Wykonanie połączenia odprowadzenia odcieków z istniejących pras ob. 17.0 z ob. 17.2 zbiornik buforowy przed stacją usuwania azotu z odcieków.

4.   Odprowadzenie piany z reaktorów do osadników wtórnych. Zakres obejmuje:
  • wykonanie okien o szer. ok. 500 mm w ścianie przegrodowej przed przelewem na każdym z reaktorów (4 szt.),
  • montaż zastawek przelewowych naściennych w każdym z wykonanych okien   (4 szt.),

Nowa wartość kontraktu wynosi: 61 251 914,47 PLNz VAT

22 styczeń 2015 r.
MPWiK S.A. podpisało z WTE Wassertechnik Polska Sp. z o.o. zmianę nr 1 dotyczącą  czasu realizacji kontraktu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Kujawy”. Czas został wydłużony o 68 dni.

7 listopad 2013 r.
Po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów w dniu 7 listopada został podpisany pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do Umowy o dofinansowanie z dnia 28 marca 2013 roku. Całkowity koszt projektu wynosi obecnie 63 079 220, 58 zł. a wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności to 23 413 372, 14 zł. 

13 wrzesień 2013 r.
Rozpoczęcie robót w ramach kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Glogera, Obozowej i Wyciąskiej w Krakowie"

28 sierpień  2013 r.
Rozpoczęcie robót w ramach kontraktu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Kujawy”

23 sierpień 2013 r.
Podpisanie umowy pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie a Konsorcjum firm: LINTER S.A, Wolbrom - Lider Konsorcjum  i Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „METRO” Sp. z o.o. Warszawa - Partner Konsorcjum, której przedmiotem jest realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Obozowej, Glogera, Wyciąskiej w Krakowie”.
Wartość umowy wynosi 4 828 292,97 zł (bez VAT).

14 sierpień   2013 r.
Podpisanie umowy pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie afirmą Agnieszka Kammer  Grupa Red Star Media,  Kraków, której przedmiotem jest prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami działań promocyjnych projektów „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap II oraz Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap III”, dofinansowywanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- Priorytet I.
Wartość umowy wynosi 144 911,08 zł ( bez VAT).

29 lipiec 2013 r.
Podpisanie umowy pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w  Krakowie, a konsorcjum firm: WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o. Warszawa oraz WTE Wassertechnik GmbH Essen, Niemcy, której przedmiotem jest realizacja kontraktu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Kujawy”.
Wartość umowy wynosi 39 802 956,00 zł (bez VAT).

17 czerwiec 2013 r.
Podpisanie umowy pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A., w Krakowie a firmą SAFEGE Oddział w Polsce, Warszawa, w sprawie zamówienia publicznego współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pod nazwą Inżynier Kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap II”.
Wartość umowy wynosi 454 800,00 zł. (bez VAT).
W ramach umowy Inżynier jest zobowiązany do nadzorowania i zarządzania kontraktami na roboty: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Kujawy" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Obozowej, Glogera, Wyciąskiej w Krakowie"

28 marzec 2013 r.
Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap II” pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet I.
Kwota dofinasowania z Funduszu spójności wynosi 33 480 267,40 zł.