Menu mobile

O Laboratorium Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Centralne Laboratorium WMK S.A. wykonuje badania dla Spółki oraz na zlecenia zewnętrzne. Posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB776 Polskiego Centrum Akredytacji, który stanowi formalne potwierdzenie kompetencji laboratorium do uzyskiwania miarodajnych wyników badań.

Wynik miarodajny to wynik:
 • wiarygodny: wartość rzeczywista wyniku znajduje się wewnątrz przedziału: wynik ± niepewność,
 • użyteczny: pozwala Klientowi laboratorium rozwiązać jego problem,
 • rzetelny: laboratorium w trakcie jego realizacji postępowało zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną GLP.

Wiarygodność wyników badań zapewniają wysokie kompetencje personelu, odpowiednie warunki lokalowe i środowiskowe, nadzorowane wyposażenie pomiarowe i badawcze oraz zwalidowane metody badawcze.

Kompetencje personelu, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA są oceniane przez systematyczny udział w badaniach biegłości organizowanych przez LGC Standards. LGC Standards jest wiodącym międzynarodowym organizatorem programów badań biegłości  posiadającym akredytację UKAS w zakresie prowadzenia badań biegłości zgodnie z ISO/IEC 17043. Za bieżące prowadzenie programów odpowiedzialne jest LGC Standards Proficiency Testing z siedzibą w Bury w Wielkiej Brytanii.  Centralne Laboratorium otrzymuje w badaniach biegłości wyniki satysfakcjonujące.

Centralne Laboratorium oferuje następujące usługi:
 • badania fizykochemiczne wody,
 • badania mikrobiologiczne wody,
 • badania fizykochemiczne ścieków,
 • badania fizykochemiczne i biologiczne osadów ściekowych i biologicznie czynnych,
 • pobieranie próbek do badań,
 • szkolenia i doradztwo w zakresie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium badawczym według normy PN-EN ISO:17025 oraz inne wynikające z zapytań ofertowych.
 
Centralne Laboratorium wykonuje badania zgodnie z:
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. Poz. 2294),
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. 2002 nr 204, poz. 1728),
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016),
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2019 poz. 255),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. 2011 nr 85 poz. 466),
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 poz. 1152),
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757).
 
Centralne Laboratorium WMK S.A., aby prowadzić badania musi posiadać wymagane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2015r. Poz. 1989), zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego na badania na dany rok kalendarzowy.