Menu mobile

O Laboratorium Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Centralne Laboratorium WMK S.A. wykonuje badania dla Spółki oraz na zlecenia zewnętrzne. Posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB776 Polskiego Centrum Akredytacji, który stanowi formalne potwierdzenie kompetencji laboratorium do uzyskiwania miarodajnych wyników badań.

Wynik miarodajny to wynik:
 • wiarygodny: wartość rzeczywista wyniku znajduje się wewnątrz przedziału: wynik ± niepewność,
 • użyteczny: pozwala Klientowi laboratorium rozwiązać jego problem,
 • rzetelny: laboratorium w trakcie jego realizacji postępowało zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną GLP.

Wiarygodność wyników badań zapewniają wysokie kompetencje personelu, odpowiednie warunki lokalowe i środowiskowe, nadzorowane wyposażenie pomiarowe i badawcze oraz zwalidowane metody badawcze.

Kompetencje personelu, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA są oceniane przez systematyczny udział w badaniach biegłości organizowanych przez LGC Standards. LGC Standards jest wiodącym międzynarodowym organizatorem programów badań biegłości  posiadającym akredytację UKAS w zakresie prowadzenia badań biegłości zgodnie z ISO/IEC 17043. Za bieżące prowadzenie programów odpowiedzialne jest LGC Standards Proficiency Testing z siedzibą w Bury w Wielkiej Brytanii.  Centralne Laboratorium otrzymuje w badaniach biegłości wyniki satysfakcjonujące.
 
Centralne Laboratorium oferuje następujące usługi:
 • badania fizykochemiczne wody,
 • badania mikrobiologiczne wody,
 • badania fizykochemiczne ścieków,
 • badania fizykochemiczne i biologiczne osadów ściekowych i biologicznie czynnych,
 • pobieranie próbek do badań,
 • szkolenia i doradztwo w zakresie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium badawczym według normy PN-EN ISO:17025 oraz inne wynikające z zapytań ofertowych.
Centralne Laboratorium wykonuje badania zgodnie z:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. Poz. 2294)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2019 poz. 1747)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2019 poz. 255)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. 2011 nr 85 poz. 466)
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1576)
Centralne Laboratorium WMK S.A., aby prowadzić badania musi posiadać wymagane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. Poz. 2294), zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego na badania na dany rok kalendarzowy.