Menu mobile

Komunikat o jakości wody

Powrót do strony głównej

Komunikat o jakości wody Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Komunikat Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej do sieci miejskiej Krakowa

Tabela. Wartości średnie za okres: od 01.12.2023 do 29.02.2024
Wskaźnik
jakości wody
Jednostka ZUW Raba ZUW Rudawa ZUW Dłubnia ZUW Bielany NDS PL NDS UE NDS WHO
Barwa (A) mg/dm3 1 5 2 5 BNZ BNZ 15
Mętność (A) NTU 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 akcept. 5
Odczyn (pH)(A) nie dotyczy 7,9 7,6 7,7 7,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 niewymagane
Przewodność elektryczna właściwa w 25°C (A) μS/cm 325 683 692 703 2500 2500 niewymagane
Utlenialność z KMnO4 (A) mg/dm3 <0,7 0,9 <0,7 1,2 5 5 niewymagane
Twardość ogólna (A) mg/dm3 134 301 323 299 60 - 500 niewymagane niewymagane
Sód (A) mg/dm3 14 21 13 27
Jon amonowy (A) mg/dm3 0,030 0,021 0,061 <0,02 0,5 0,5 1,5
Magnez (A) mg/dm3 6,5 11,6 14,2 12,4 125 niewymagane niewymagane
Wapń (A) mg/dm3 41 101 114 101 niewymagane niewymagane niewymagane
Fluorki (A) mg/dm3 0,06 0,08 0,09 0,12 1,5 1,5 1,5
Chlorki (A) mg/dm3 18,4 44,3 35,5 52,2 250 250 250
Azotyny (A) mg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,50 0,50 0,50
Azotany (A) mg/dm3 4,5 16,3 22,0 19,5 50 50 50
Siarczany (A) mg/dm3 16 48 35 70 250 250 250
Żelazo ogólne (A) mg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,2 0,2  0,3
Mangan (A) mg/dm3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,05  0,05 0,5
Chrom ogólny (A) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,05 0,05 0,05
Kadm (A) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 0,005 0,005
Miedź (A) mg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 2 2 2
Nikiel (A)  mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,02 0,02 0,02
Chloroform (A) μg/dm3 5,4 <2 <2 4,6 30 niewymagane 200
SUMA 4 THM (A) μg/dm3 5,4 <2 <2 8,1 100 100 niewymagalne
Benzo(a)piren (A) μg/dm3 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,01 0,01 niewymagane
SUMA 4 WWA(A) μg/dm3 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,1 0,1 niewymagane
Bakterie grupy coli (A) jtk/100ml 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli (A)  jtk/100ml 0 0 0 0 0 0 0
Paciorkowce kałowe (A)  jtk/100ml 0 0 0 0 0 0 niewymagane
Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) (A) jtk/100ml 0 0 0 0 0 0 niewymagane
Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 22°C (A) jtk/ml 3 4 2 3 BNZ BNZ niewymagalne
Chlor wolny w sieci wodociągowej mg/dm3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,3 niewymagane niewymagane

Objaśnienia do tabeli:

  • ZUW – zakład uzdatniania wody
  • (A) – badania oznaczone przez A są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (zakres akredytacji PCA nr AB 776),
  • NDS PL – najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294),
  • NDS UE – najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Dyrektywy Unii Europejskiej nr 98/83/EEC z dnia 3.XI.1998 r., o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • NDS WHO – najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia (Guidelines for drinking-water quality, Vol.1, Recommendations. – 3rd ed. 2008 r.),
  • BNZ – bez nieprawidłowych zmian,
  • SUMA 4 THM – suma stężenia 4 trójhalometanów: chloroformu, bromoformu, bromodichlorometanu i chlorodibromometanu,
  • SUMA 4 WWA – suma stężenia 4 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych: benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu oraz indeno(1,2,3-c,d)pirenun,
  • jtk – jednostki tworzące kolonie.

Ocena jakości wody

Za system kontroli jakości wody odpowiedzialne jest Centralne Laboratorium WMK S.A.
Centralne Laboratorium WMK S.A. kontroluje właściwości fizyczne oraz parametry chemiczne i mikrobiologiczne wody zgodnie z wymaganiami obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, Poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Centralne Laboratorium WMK S.A. miesięcznie wykonuje około 2200 badań w próbkach wody pobranych z punktów pomiarowych i zakresie określonym w rocznym planie pracy. Jakość wody jest również kontrolowana codziennie przez służby laboratoryjne działające w Zakładach Uzdatniania Wody Bielany, Dłubnia, Raba i Rudawa.

Akredytacja

Centralne Laboratorium WMK S.A. posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 776 Polskiego Centrum Akredytacji, dostępny na stronie Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat jest formalnym potwierdzeniem kompetencji Laboratorium do wykonywania badań zgodnie z wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. Jednostka Certyfikująca, Polskie Centrum Akredytacji potwierdza skuteczność wdrożonego systemu jakości i kompetencje techniczne personelu podczas przeprowadzanych corocznie auditów w nadzorze.

Centralne Laboratorium WMK S.A. posiada również wymagane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, Poz. 2294) zatwierdzenie Małopolskiego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzone badania.

Oceniając jakość wody w krakowskich kranach za okres od 1 grudnia 2023 do 29 lutego 2024 roku można stwierdzić, że spełnia wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, Poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a tym samym jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

Co to znaczy, że woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego?

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne i radiologiczne, określone w załącznikach do ww. rozporządzenia. Woda dostarczana mieszkańcom Krakowa spełnia  polskie i europejskie wymagania jakościowe, dlatego można uznać, że jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, a tym samym jest „czysta i zdrowa” – określenia takie przyjęto w Dyrektywie nr 98/83/EEC dla wody spełniającej jej wymagania. Pomimo tego, że krakowska woda posiada wysoką udokumentowaną jakość i jest "czysta i zdrowa", to jednak część konsumentów zwraca uwagę na jej smak i zapach.

W powszechnym przekonaniu, jeśli pojawia się smak czy zapach wody, panuje przekonanie, że nie jest ona bezpieczna. Nic bardziej mylnego. Wrażenie smaku i zapachu odbierają różne receptory (zlokalizowane w ustach, gardle i jamie nosowej) jednak, gdy jemy i pijemy wrażenia smaku i zapachu odbierane są łącznie. Związki lotne wędrują z ust do strefy czułej nosa, wywołując wrażenie zapachu. Równocześnie receptory umiejscowione w ustach odbierają wrażenia będące kombinacją zapachu i smaku. Zawarte w wodzie jony nieorganiczne woni nie wydają (z wyjątkiem jonów amonowych i siarczków w pewnych warunkach), wpływają natomiast na smak wody. Aby woda smakowała obojętnie powodując pozytywne wrażenie, zawartość jonów nieorganicznych powinna odpowiadać zawartości tych substancji w ślinie pijącego, do czego nasze receptory smaku są przyzwyczajone. Znaczne różnice w zawartości tych jonów w spożywanej wodzie oraz w ślinie powodują, że pijąc taką wodę odczuwamy dyskomfort smakowy, co nie ma żadnego związku z jakością wody. Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, więc często poprawa jakości wody poprzez zmniejszenie zawartość różnych związków chemicznych odbierana jest przez konsumentów jako pogorszenie smaku. 

Spośród jonów metali, które mogą być obecne w wodzie pitnej, niektóre powodują pogorszenie smaku. Jednym z nich jest żelazo, którego maksymalne dopuszczalne stężenie wynosi 0,2 mg/litr, a zawartość zaledwie 0,05 mg/litr wpływa na pogorszenie smaku. Również niektóre związki organiczne, występujące w wodzie w ultra niskich stężeniach, niemających negatywnego oddziaływania na zdrowie, mogą powodować wrażenie gorszego smaku i zapachu wody. Dla przykładu związek organiczny 2,3,6-trójchloroanizolu jest wyczuwalny zapachowo przy stężeniu 0,1 ng/litr (0,0000000001 g w 1 litrze). Takiej granicy wykrywalności nie posiadają nawet najnowsze urządzenia pomiarowe, a niskie stężenia powodujące pogorszenie zapachu wody są zupełnie nieszkodliwe dla zdrowia. Zdarza się, że konsumenci wyczuwają w wodzie zapach chloru. Jego obecność w wodzie, gwarantuje pełne bezpieczeństwo bakteriologiczne i świadczy o tym, że czas przepływu wody w sieci wodociągowej od zakładu uzdatniania do klienta (czas zatrzymania wody) nie jest zbyt długi, co z kolei eliminuje zjawisko wtórnego zanieczyszczenia wody. Sam chlor lub dwutlenek chloru w dawkach stosowanych do dezynfekcji nie jest szkodliwy dla zdrowia. Zapachu chloru można pozbyć się podczas gotowania wody.