Menu mobile

Badanie jakości wody - procedura

Powrót do strony głównej

Badanie jakości wody - procedura Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

ZAWIERANIE UMOWY - ZLECENIA NA BADANIE JAKOŚCI WODY

Godziny otwarcia oraz dane kontaktowe pod adresem link

Komunikat!
W związku ze zbliżającą się majówką, Centralne Laboratorium WMK S.A. przyjmuje próbki do 26 kwietnia (piątek) włączenie.
W celu otwarcie zlecenia i/lub dostarczenia próbek do badań w późniejszym terminie, zapraszamy dopiero od 6 maja.

Podstawą do wykonania badań jakości wody jest zlecenie podpisane przez Klienta i Centralne Laboratorium (dalej: Laboratorium). Każde zlecenie ma indywidualny numer i jest ważne do końca roku kalendarzowego. Jeśli zlecenie jest otwarte i zajdzie dodatkowa potrzeba wykonania badań (bez zmiany zakresu i/lub metod) wystarczy zgłosić potrzebę zbadania kolejnej próbki na otwarte już zlecenie. W przypadku zmiany zakresu badania, rodzaju próbek do zlecenia dodaje się kolejne aneksy, które również muszą być obustronnie podpisane. Zlecenie, a także aneksy do zlecenia, są generowane w Laboratorium, na podstawie informacji udzielonych przez klienta. Zmiany do zleceń mogą dokonywać osoby podpisane w zleceniu lub przez nich upoważnione pisemnie.

Zlecenie obejmuje samo badanie (klient sam dostarcza wodę) lub badanie z próbkobraniem i transportem. Klient może sam pobrać i dostarczyć próbkę do Laboratorium, jeśli nie przedkłada wyników badań organom urzędowym lub ma na to ich zgodę. W innym przypadku, organ urzędowy może nie uznać wyników. Klient, który zleca badanie z próbkobraniem może otworzyć zlecenie drogą elektroniczną. Klient, który sam dostarcza próbki może otworzyć zlecenie w siedzibie Laboratorium, pod warunkiem spełnienia warunków opisanych poniżej.

Laboratorium nie wydaje oceny zgodności wody do spożycia. O taką ocenę należy zgłosić się z wynikami do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dane potrzebne do otwarcia zlecenia badania wody/ścieków

 • Jeżeli zleceniodawca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej:
  • imię i nazwisko
  • dokładny adres zameldowania/zamieszkania
  • pesel
  • numer telefonu
  • adres e-mail (jeśli jest inny niż ten, z którego zostaje wysłane zgłoszenie)
 • Jeżeli jest podmiotem prawnym:
  • nazwę
  • dokładny adres siedziby
  • NIP
  • numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za zlecenie
  • dane firmy muszą być zgodne z danymi w GUS, CEIDG
 • Adres korespondencyjny, jeśli wyniki/faktura mają być wysłane na różne adresy,
 • Cel badania (na przykład przedstawienie wyników do Inspekcji Sanitarnej lub innym organom z zaznaczeniem którym, przydatność wody do spożycia ze studni, jakość wody pod instalację uzdatniania/zmiękczania)
 • Zakres badania (parametry, które mają być zbadane – jeśli Klient nie zna, to wystarczy cel badania)
 • Informację, czy usługa ma obejmować badanie oraz pobieranie próbki (przedłożenie wyników badań organom urzędowym np. Sanepidowi), czy samo badanie (Klient sam dostarcza próbkę)
 • Sposób odebrania wyników (należy wybrać jeden z wymienionych):
  • osobiście
  • drogą elektroniczną (oryginał sprawozdania z badań zostanie wysłany wraz z fakturą tradycyjnie pocztą)
  • pocztą tradycyjną
 • Adres, miejsce (np. kran w domu, bezpośrednio ze studni) pobrania próbki
 • Rodzaj próbki np. woda wodociągowa, woda ze studni uzdatniana/nieuzdatniana, ścieki surowe
 • Ilość próbek
 • Inne informacje np. harmonogram pobierania próbek
 • Dane osób upoważnionych (Imię, nazwisko, numer dokumentu lub adres email) do dokonywania zmian w zleceniu zarówno w zakresie dodatkowych próbek, jak i modyfikacji zakresu badań i/lub metod oraz do odbierania wyników (sprawozdań).
 • Dane osoby do kontaktu
 • Wymagania dodatkowe klienta

Zlecenie otwierane w siedzibie Laboratorium

Klient musi mieć ze sobą dokument tożsamości. Jeżeli nie otwiera zlecenia w swoim imieniu, musi mieć upoważnienie do zawierania umów wydane przez właściciela firmy. Nie dopuszcza się upoważnień od osób prywatnych.

Zlecenie otwierane drogą elektroniczną

Klient przesyła informacje potrzebne do otwarcia zlecenia mailem, na adres laboratorium@wodociagi.krakow.pl.

Zarejestrowane i podpisane przez Laboratorium zlecenie jest przesyłane do Klienta w celu weryfikacji poprawności danych oraz podpisania go i odesłania. Podpis musi być złożony przez osobę upoważnioną do zawierania zobowiązań finansowych w imieniu firmy. Podpis musi być czytelny. Każda strona zlecenia powinna być zaparafowana.

POBIERANIE PRÓBEK PRZEZ LABORATORIUM

Po otrzymaniu podpisanego zlecenia, próbkobiorca telefonicznie umawia z Klientem termin pobrania. Termin jest zależny od ilości oczekujących zleceń oraz od zadań, które Laboratorium wykonuje na własne potrzeby. Miejsce do pobrania próbki wody musi być przygotowane przez Klienta (np. kurek z odpływem). Klient zobowiązany jest do dokładnego, wcześniejszego odpuszczenia wody w miejscu pobrania, celem przepłukania instalacji wewnętrznej.

Klient potwierdza czytelnie imieniem i nazwiskiem lokalizację pobrania próbki zapisaną przez próbkobiorcę w Protokole z pobrania próbki - dane z Protokołu są przenoszone do Sprawozdania z badań.

POBIERANIE PRÓBEK PRZEZ KLIENTA I PRZYJMOWANIE ICH DO BADAŃ

Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do środy w godzinach: 8.00 – 13.00. Próbki powinny być pobrane w dniu dostarczenia do Laboratorium. Dopuszcza się pobranie w dniu poprzednim pod warunkiem przechowywania próbki w temp <10°C. Próbki powinny być opisane (rodzaj wody, miejsce, data pobrania). Instrukcja pobierania próbki wody – do pobrania tutaj.

Przyjęcie próbek

Przy przyjęciu próbki, pracownik Laboratorium ocenia stan próbki oraz sposób pobrania, przechowywania przez klienta i informuje go o możliwych nieprawidłowościach, które mogą mieć wpływ na wyniki badań. Laboratorium może odmówić przyjęcia do badań próbki pobranej wcześniej niż poprzedniego dnia, czy niespełniającej wymagań określonych w obowiązujących dokumentach (np. niewłaściwa butelka czy ilość próbki). Klient poświadcza podpisem dostarczenie próbki oraz przyjęte przez niego odstępstwa, które mogą wpłynąć na wyniki.

WYDAWANIE WYNIKÓW

Wyniki badań nie objęte wymaganiami normy akredytacyjnej, są przedstawiane w osobnym sprawozdaniu z badań. Standardowo, Laboratorium przedstawia wyniki bez niepewności, wyjątkiem są wyniki na granicy wartości parametrycznej lub przy umieszczeniu stwierdzenia zgodności z wymaganiami lub na życzenie klienta.

Laboratorium może zamieścić w Sprawozdaniu z badań stwierdzenie zgodności z wymaganiami, jeśli jest takie wymaganie klienta. W takim przypadku, kryterium i zasadę podejmowania decyzji określa, właściwy do celu badania, dokument. W sytuacji braku takiego dokumentu, Klient może podać własne kryterium, a zasadę podejmowania decyzji uzgadnia z Laboratorium.

Zastrzeżenie: przy braku dokumentu określającego zasadę podejmowania decyzji, organ stanowiący, któremu przedstawia się wyniki, może zastosować inną zasadę podejmowania decyzji, co wpłynie na jego stwierdzenie zgodności.

Forma przekazania sprawozdania z badań jest określana przy otwieraniu zlecenia. Przybliżony czas wydania Sprawozdania z badań to 7 dni dla badań podstawowych (przyłącza, rozbudowa sieci, monitoring grupy parametrów A – lokale gastronomiczne, odbiory budynków), 14 dni w przypadku badania bakterii z grupy Legionella. W pozostałych przypadkach, Klient jest informowany o przewidywanym terminie otrzymania wyników. Laboratorium nie informuje klientów o gotowym do odbioru Sprawozdaniu z badań. Przy wysłaniu wyników drogą elektroniczną oryginał jest wysyłany pocztą tradycyjną razem z fakturą. Czas otrzymania wyników wysłanych pocztą tradycyjną jest dłuższy i niezależny od Laboratorium. W przypadku odbioru osobistego, osobą odbierającą może być tylko osoba podpisana na zleceniu lub upoważniona przez tą osobę. Należy mieć ze sobą dowód osobisty.

Wysyłanie wyników drogą elektroniczną do Klienta indywidualnego

W wyniku wejścia w życie RODO i zgodnie z Polityką bezpieczeństwa Wodociągów Miasta Krakowa S.A., korespondencja mailowa zawierająca dane osobowe musi być szyfrowana, dlatego plik z wynikami jest zaszyfrowany programem 7-Zip. Do otwarcia pliku hasłem są 4 ostatnie cyfry nr PESEL. Aby otworzyć plik, Klient musi mieć zainstalowany na komputerze program 7-Zip, który można za darmo ściągnąć ze strony https://7-zip.org.pl/.

Do wyników załączamy ankietę zadowolenia klienta, która jest dobrowolna. Informacja zwrotna od klienta jest ważnym elementem w doskonaleniu oferowanej przez nas usługi.

KOSZT BADANIA

Płatność za usługę odbywa się wyłącznie na podstawie faktury – nie ma możliwości płatności na miejscu. Całkowity koszt badania (badane parametry, pobranie próbki, transport próbki) jest naliczany według cennika usług świadczonych przez WMK S.A. w Krakowie (0.37MB, PDF). Faktura płatna przelewem jest zawsze przesyłana Klientowi pocztą w formie papierowej, po wykonaniu badań i sporządzeniu sprawozdania.