Badanie jakości wody - procedura

Powrót do strony głównej

Badanie jakości wody - procedura Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

 

ZAWIERANIE UMOWY - ZLECENIA NA BADANIE JAKOŚCI WODY


Centralne Laboratorium
Pracownia Badania Wody i Pracownia Biologiczna
Lokalizacja: 30-148 Kraków, ul. Lindego 9
Punkt Obsługi Klienta (otwieranie zleceń, wydawanie sprawozdań z badań, informacja)
tel. 12 63-92-219, 602-32-43-74
fax: 12 63-92-212
laboratorium@mpwik.krakow.pl

Czynne w godzinach: 8.00 - 14.00
 
Podstawą do wykonania badań jakości wody jest umowa-zlecenie złożone przez Klienta na formularzu w odpowiedniej lokalizacji Laboratorium. Przyjmowane są także zlecenia w innej formie dogodnej dla Klienta tj. pismo lub zapytanie ofertowe przesłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków Klient zobowiązany jest podać:
  • jeżeli jest osobą fizyczną: imię i nazwisko, dokładny adres, pesel, numer telefonu
  • jeżeli jest podmiotem prawnym: nazwę i dokładny adres siedziby, decyzję lub postanowienie o nadaniu numeru NIP (kserokopia, skan dokumentu), numer KRS ( jeżeli posiada), numer telefonu.
     

PRZYJMOWANIE PRÓBEK DO BADAŃ


Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 13.00.
W przypadku, gdy istnieje konieczność przedłożenia wyników badań organom urzędowym, próbka do badania jest pobierana przez próbkobiorcę Centralnego Laboratorium MPWiK S.A.. W pozostałych przypadkach, Klient może osobiście pobrać i dostarczyć próbkę do Laboratorium. Jeżeli Klient zleca badanie bakteriologiczne, powinien zgłosić się do Laboratorium po sterylny pojemnik. Zostaje wówczas poinformowany, w jaki sposób prawidłowo pobrać próbkę do badań.
 

KOSZT BADANIA


Całkowity koszt badania (badane parametry, pobranie próbki, transport próbki) jest naliczany według cennika usług świadczonych przez MPWiK S.A. w Krakowie. Faktura płatna przelewem jest zawsze przesyłana Klientowi pocztą w formie papierowej, po wykonaniu badań i sporządzeniu sprawozdania.