Rozwiązywanie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Powrót do strony głównej

Rozwiązywanie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Informacja i składanie wniosków o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków:


Udzielanie informacji: ul. Senatorska 9
Składanie wniosków: ul. Senatorska 9,  Dziennik Podawczy
tel.  12 42-42-431, 12 42-42-432, 12 42-42-372, 12 42-42-373, 12 62-03-356 

ROZWIĄZANIE UMOWY KROK PO KROKU
1) Złożenie wniosku o rozwiązanie umowy.
2) Weryfikacja wniosku o rozwiązanie umowy.
3) Rozwiązanie umowy.
 
Krok 1 - Złożenie wniosku o rozwiązanie umowy

Odbiorca usług lub jego pełnomocnik (po przedłożeniu w MPWiK S.A. pełnomocnictwa - POBIERZ) występuje do MPWiK S.A. z pisemnym wnioskiem o rozwiązanie umowy - POBIERZ.

Pisemny wniosek o rozwiązanie umowy powinien zawierać następujące informacje:
  • adres nieruchomości, której dotyczy wniosek,
  • numer wodomierza,
  • przyczynę rozwiązania umowy (np. utrata tytułu prawnego do nieruchomości),
  • aktualny adres do korespondencji,

w przypadku przekazania nieruchomości dodatkowo:
  • dane kontaktowe nowego dysponenta prawnego nieruchomości,
  • protokół zdawczo-odbiorczy wraz z numerem i stanem wodomierza na dzień jego przekazania - POBIERZ.

Wniosek wraz załączonymi dokumentami może być przekazany:
 
  • osobiście w Centrum Obsługi Mieszkańców - Dziennik Podawczy
  • listownie na adres MPWiK S.A. lub faxem (12 42-42-313),
  • pocztą elektroniczną w postaci skanów (e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl),
  • zgłoszeniem przez eBOK –  https://ebok.mpwik.krakow.pl  wraz z wymaganymi dokumentami w postaci skanów.

Krok 2 – Weryfikacja wniosku o rozwiązanie umowy

Umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Z ważnych przyczyn, na wniosek Klienta okres wypowiedzenia umowy może zostać skrócony, np.: jeżeli w czasie jego trwania nowy Odbiorca usług wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy z MPWiK S.A. w Krakowie. 
 

Krok 3 – Rozwiązanie umowy


Jeżeli po upływie umownego terminu wypowiedzenia nowy Odbiorca usług nie wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy z MPWiK S.A. w Krakowie, zachodzą przesłanki do odcięcia dostawy wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody określone są w aktualnym Cenniku MPWiK S.A. w Krakowie.
 

Zobacz również