Informacja o należnościach

Powrót do strony głównej

Informacja o należnościach

Informacja:


ul. Senatorska 9
tel.: 12 42-42-499, 12 62-03-370, 12 62-03-371

Stanowiska informacji o należnościach obsługują następujące sprawy:
 
 • udzielanie informacji osobistej i telefonicznej na temat stanu należności  klientów,
 • wystawianie kwitów wpłaty należności do uregulowania w kasie MPWiK S.A. w Krakowie,
 • rozkładanie na raty faktur w terminie płatności,
 • przyjmowanie reklamacji związanych z wystawianymi przez MPWiK S.A. w Krakowie fakturami,
 • wyjaśnianie spraw związanych z wstrzymaniem dostawy wody z tytułu zaległości.

Osoba ubiegająca się o udzielenie informacji o stanie należności powinna wskazać dane identyfikacyjne Odbiorcy usług:
 • kod Klienta – jest to indywidualny numer nadawany Odbiorcy usług, który można znaleźć na fakturze lub wezwaniu do zapłaty,
 • imię i nazwisko lub nazwa Odbiorcy usług,
 • adres nieruchomości.
 

Przywrócenie dostawy wody wstrzymanej wskutek zadłużenia


Krok 1 – Uregulowanie należności
 
 • Pracownik MPWiK S.A. w Krakowie ustala z Odbiorcą usług  stan zadłużenia figurującego na koncie nieruchomości.
 • Odbiorca usług po podjęciu decyzji o uregulowaniu należności otrzymuje kwit wpłaty dotyczący należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz fakturę  za czynności związane z przywróceniem dostawy wody (zgodnie z obowiązującym w danym roku cennikiem).
 • Odbiorca usług dokonuje wpłaty.

Krok 2 – Przywrócenie dostawy wody
 
 • Po uregulowaniu należności odbiorca usług ustala z pracownikiem MPWiK S.A. w Krakowie termin wznowienia dostawy wody do nieruchomości.
 • Odbiorca usług lub jego pełnomocnik zobowiązany jest do przebywania na terenie nieruchomości w ustalonym z MPWiK S.A. w Krakowie terminie w celu podjęcia działań na rzecz przywrócenia dostawy wody.
 

Zobacz również