Zmiana danych Odbiorcy usług

Powrót do strony głównej

Zmiana danych Odbiorcy usług

Informacja i składanie wniosków:
ul. Senatorska 1, pok. nr 12
tel. 12 42-42-435, 12 42-42-436
 
Osoba lub firma będąca stroną w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zobowiązana jest do powiadomienia MPWiK S.A. o zmianie swoich danych, a w szczególności:
 
  •     zmiany adresu doręczania faktur i/lub korespondencji,
  •     zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby,
  •     zmiany nazwiska lub nazwy,
  •     zmiany zarządcy.

W celu dokonania zmiany danych Odbiorca usług powinien wystąpić do MPWiK S.A. z  WNIOSKIEM 3-5-2  o zmianę danych objętych umową.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek wraz załączonymi dokumentami może być przekazany:
 
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 12,
  • listownie na adres MPWiK S.A. lub faxem (12 42-42-313),
  • pocztą elektroniczną w postaci skanów (e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl),
  • zgłoszeniem przez eBOK –  https://ebok.mpwik.krakow.pl wraz z wymaganymi dokumentami w postaci skanów.
  

Zobacz również