Menu mobile

Wykonanie i odbiór przyłączy

Powrót do strony głównej

Wykonanie i odbiór przyłączy Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Krok 2


Informacja i składanie wniosków:
ul. Senatorska 9, stanowisko nr 4
tel. 12 42-42-412
 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego inwestor składa do WMK S.A. wniosek o przeprowadzenie czynności odbiorowych F4-3-8 (0.21MB, PDF).
Do wniosku należy dołączyć:

Powyższe dokumenty należy przedłożyć w Centrum Obsługi Mieszkańców – stanowisko nr 4, gdzie również można uzyskać informację w powyższej sprawie (tel. 12 42-42-412, 12 62-03-367).

W odpowiedzi na wniosek WMK S.A. przydziela inspektora, który będzie pełnił czynności odbiorowe w zakresie realizacji przyłącza. Odpowiedź wysyłana jest do osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 
Przed rozpoczęciem robót należy skontaktować się z wyznaczonym inspektorem WMK S.A. w celu omówienia warunków wykonania przyłącza.
 
Po zakończeniu sporządzany jest protokół odbioru, który jest potwierdzeniem przydatności przyłącza do eksploatacji. Stanowi on podstawę do wystawienia zgłoszenia montażu wodomierza i uruchomienia przyłącza wodociągowego lub zezwolenia na rozpoczęcie zrzutu ścieków w przypadku przyłącza kanalizacyjnego. Warunkiem montażu wodomierza jest zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę.

Celem określenia zakresów eksploatacji przyłączy zaleca się dostarczenie kopii geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłączy.
 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ