Menu mobile

Wydanie warunków przyłączenia do sieci

Powrót do strony głównej

Wydanie warunków przyłączenia do sieci Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Krok 1

Informacja i składanie wniosków:
ul. Senatorska 9, pok. nr 5
tel. 12 42-42-315
 
Osoba zainteresowana przyłączeniem nieruchomości lub obiektu do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej, winna wystąpić do WMK S.A. z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci.
 
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci winien zostać złożony na formularzu Druk nr ITT-1 (F4-5-23) (0.36MB, PDF).
 
WMK S.A. wydaje warunki przyłączenia do sieci lub ich uzasadnioną odmowę w terminie:
  • 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
  • 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach, 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć ww. terminy odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
 
Do wspomnianych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
 
Do wniosku należy załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Zaleca się by plan zabudowy lub szkic sytuacyjny sporządzony został na mapie zasadniczej lub na mapie do celów projektowych w skali 1:500 w formie planu zagospodarowania terenu z zaznaczoną zabudową oraz układem drogowym.
 
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci można złożyć w Centrum Obsługi Mieszkańców WMK S.A. – Stanowisko Działu Technicznego (Kraków, ul. Senatorska 9, pok. nr 5).
 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ