Wykonanie i odbiór przyłączy

Powrót do strony głównej

Wykonanie i odbiór przyłączy

Krok 3


Informacja i składanie wniosków:
ul. Senatorska 1, pok. nr 3
tel. 12 42-42-412
 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego inwestor składa do MPWiK S.A. o zawarcie umowy przyłączeniowej WNIOSEK F4-3-2.
Do wniosku należy dołączyć:
  • plan sytuacyjny przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza,
  • kserokopię odpisu protokołu narady koordynacyjnej, dotyczącej uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (wraz z załącznikiem graficznym),
  • kserokopię uprawnień budowlanych wykonawcy lub informację, że uprawnienia są złożone w MPWiK S.A.*,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
  • pisemne zgody właścicieli nieruchomości, zarządcy dróg na wejście w teren celem wykonania przyłącza,
  • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (F 3-5-1),
  • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o działalności gospodarczej,
  • dwa egzemplarze umowy przyłączeniowej (F4-3-7).

Powyższe dokumenty należy przedłożyć w Biurze Obsługi Klienta – Stanowisko Działu Dokumentacji i Odbiorów, pokój nr 3, gdzie również można uzyskać informację w powyższej sprawie (tel. 12 42-42-412, 12 42-42-495).

W odpowiedzi na wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej MPWiK S.A przydziela inspektora, który będzie pełnił nadzór nad wykonaniem przyłącza. Odpowiedź wraz z 1 egzemplarzem umowy przyłączeniowej wysyłana jest do osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci.
 
Przed rozpoczęciem robót należy skontaktować się z wyznaczonym inspektorem MPWiK S.A. w celu omówienia warunków wykonania przyłącza.
 
Po zakończeniu robót oraz dostarczeniu dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza sporządzany jest protokół odbioru, który jest potwierdzeniem przydatności przyłącza do eksploatacji. Stanowi on podstawę do wystawienia zgłoszenia montażu wodomierza i uruchomienia przyłącza wodociągowego lub zezwolenia na rozpoczęcie zrzutu ścieków w przypadku przyłącza kanalizacyjnego. Warunkiem montażu wodomierza jest zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę.
 
Po podpisaniu protokołu odbioru MPWiK S.A. wystawia fakturę zgodnie z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Miejskiej Kraków obowiązującą w danym roku.


Zobacz również