Spółki cywilne

Powrót do strony głównej

Spółki cywilne

Lista wymaganych dokumentów:  

 
  • Wniosek F3-5-1 o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
  • Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (w przypadku, gdy Odbiorcą usług jest więcej niż 1 osoba - wspólnicy spółki cywilnej).
  • Załącznik nr 2 do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (w przypadku gdy adresy do doręczania faktur i korespondencji są różne).
  • Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np.: odpis z księgi wieczystej lub pisemne podanie numeru księgi wieczystej, wypis z aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie Sądu itp.).
  • Protokół zdawczo-odbiorczy zawierający numer i stan wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą lub pisemne oświadczenie o kontynuacji świadczenia.
  • Wniosek dotychczasowego Odbiorcy usług o rozwiązanie umowy.
  • Wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Umowa spółki cywilnej.
  • Aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących wniosek o zawarcie umowy i umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione w umowie spółki cywilnej.


Zobacz również