Menu mobile

Osoby fizyczne Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Lista wymaganych dokumentów:

 
  • Wniosek F3-5-1 (0.26MB, PDF) - o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
  • Załącznik nr 1 (0.67MB, PDF) - do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (w przypadku, gdy Odbiorcą usług jest więcej niż 1 osoba).
  • Załącznik nr 2 (0.53MB, PDF) - do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (w przypadku gdy adresy do doręczania faktur i korespondencji są różne).
  • Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, np.: odpis z księgi wieczystej lub pisemne podanie numeru księgi wieczystej, wypis z aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie Sądu itp.
  • Protokół zdawczo-odbiorczy (0.56MB, PDF) zawierający numer i stan wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą lub pisemne oświadczenie o kontynuacji świadczenia.
  • Wniosek dotychczasowego Odbiorcy usług o rozwiązanie umowy. (0.68MB, PDF)
 

Zobacz również