Menu mobile

Osoby prawne oraz spółki osobowe

Powrót do strony głównej

Osoby prawne oraz spółki osobowe Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Lista wymaganych dokumentów:  

 
  • Wniosek F3-5-1 (0.82MB, PDF) o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
  • Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (w przypadku, gdy Odbiorcą usług jest więcej niż 1 osoba).
  • Załącznik nr 2 do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (w przypadku gdy adresy do doręczania faktur i korespondencji są różne).
  • Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, np.: odpis z księgi wieczystej lub pisemne podanie numeru księgi wieczystej, wypis z aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie Sądu itp.
  • Aktualny wypis z właściwego rejestru.
  • Protokół zdawczo-odbiorczy zawierający numer i stan wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą
    i przejmującą lub pisemne oświadczenie o kontynuacji świadczenia.
  • Aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących wniosek o zawarcie umowy oraz umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.
  • Wniosek dotychczasowego Odbiorcy usług o rozwiązanie umowy.


Zobacz również