Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywne dostawy środków czystości do Magazynu Głównego Wodociągów Miasta Krakowa S.A.
Data dodania 2021-03-19 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia  19 marca 2021 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 212/PN-19/2021 na zadanie:
Sukcesywne dostawy środków czystości do Magazynu Głównego Wodociągów Miasta Krakowa S.A.
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: sukcesywnie prze 24 miesiące od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 392.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
7 kwietnia 2021 r. do godz. 9.15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 7 kwietnia 2021 r. o godz. 9.30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Pliki do pobrania:
1. SWZ (0.87MB, PDF)
2. Druk oferty
3. Oświadczenia
4. Wzór umowy
5. Załącznik do oferty nr 1
6. Odp. na pytanie (24.03.2021 r.) (0.79MB, PDF)
7. Odp. na pytanie (01.04.2021 r.) (0.56MB, PDF)
8. Odp. na pytania (06.04.2021 r.) (0.55MB, PDF)
9. Załącznik do oferty nr 1 (06.04.2021 r.)
10. Odp. na pytanie (07.04.2021 r.) (0.56MB, PDF)
11. Informacja z otwarcia ofert 9.04.2021 r. OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
dot.: przetargu nieograniczonego nr  212/PN-19/2021 p. n. „Sukcesywne dostawy środków czystości do Magazynu Głównego WMK S.A.
Kraków, 19 kwietnia 2021 r.
 
Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII ust.2 specyfikacji warunków zamówienia zawiadamia, że po rozpatrzeniu przez komisję przetargową złożonych ofert w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną  przez: Barbarę Szczepaniec P.W. „PERSPEKTYWA”, 31-812 Kraków, os. Kalinowe 4 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 250.440,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza, to znaczy zawierała najniższą cenę ofertową.