Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywna dostawa pierścieni dystansowych do włazów kanalizacyjnych DN 600 mm z tworzywa sztucznego dla WMK S.A.
Data dodania 2021-04-13 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 13 kwietnia 2021 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 264/PN-26/2021 na zadanie:
Sukcesywna dostawa pierścieni dystansowych do włazów kanalizacyjnych DN 600 mm z tworzywa sztucznego dla WMK S.A.
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: sukcesywnie przez 36 miesięcy od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 392
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
22 kwietnia 2021 r. do godz. 9.15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 9.30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Pliki do pobrania:
1. SWZ (0.83MB, PDF)
2. Druk oferty
3. Oświadczenia
4. Wzór umowy
5. Zał. nr 1 do oferty
6. Informacja z otwarcia ofert (22.04.2021 r.)
 OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
dot.: przetargu nieograniczonego nr 264/PN-26/2021 pn. „Sukcesywna dostawa pierścieni dystansowych do włazów kanalizacyjnych DN 600 mm z tworzywa sztucznego dla WMK S.A.”.
Kraków, 28 kwietnia 2021 r.
Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną  przez wykonawcę: KANWA Sp. z o.o. Sp.K, 30-950 Kraków , ul. Balicka 100 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 106.823,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT zawierającą 36 - miesięczny okres gwarancji.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza, to znaczy zawierała najniższą cenę ofertową.