Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Remont układu zasilania i sterowania obiektu nr 7 - "budynek krat gęstych" w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Kujawy
Data dodania 2021-04-20 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Postępowanie nr: 285/PN-28/2021
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 20 kwietnia 2021 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.30-106 Kraków, ul. Senatorska 1ogłasza przetarg nieograniczony nr 285/PN-28/2021 r.  na zadanie:
Remont układu zasilania i sterowania obiektu nr 7 - "budynek krat gęstych" w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Kujawy.
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 6 miesięcy od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 620 32 97
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Wadium wynosi 9 000,00 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
13.05.2021 r. do godz. 9:15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 13.05.2021 r. o godz. 9:30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych  robót budowlanych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/o-firmie/przetargi/aktualne-przetargi
w dniu 20 kwietnia 2021 r.
 
Pliki do pobrania:
1. SWZ. (0.69MB, PDF)
2. Wzór oferty.
3. Formularze i oświadczenia.
4. Wzór umowy.
5. Odpowiedzi na pytania 06.05. (0.83MB, PDF)
6. Odpowiedzi na pytania 07.05 (0.81MB, PDF)
7. Informacja z otwarcia ofert.