Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Remont bieżni osadnika wtórnego na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów ul. Kosiarzy 3
Data dodania 2021-03-18 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Postępowanie nr: 183/PN-16/2021
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 18 marca 2021r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 183/PN-16/2021 na zadanie:
Remont bieżni osadnika wtórnego na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów ul. Kosiarzy 3Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany przez zamawiającego termin zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia: do dnia 30 lipca 2021 r. , jednak wykonanie samego remontu bieżni powinno odbyć się w czasie dwóch tygodni  od dnia przekazania placu budowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 399.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
12 kwietnia 2021 r. do godz. 9:15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 12 kwietnia 2021 r. o godz. 9:20 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 95 %, długość okresu gwarancji – 5 %.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Pliki do pobrania:
1. SWZ. (0.67MB, PDF)
2. Oferta.
3. Oświadczenia.
4. Wzór umowy.
5. Oświdczenie do porozumnienia.
6. Koordynator BHP.
7. Zdjęcia.
8. Informacja z otwarcia ofert.
 
 
Postępowanie nr: 183/PN-16/2021
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 183/PN-16/2021 na zadanie: „Remont bieżni osadnika wtórnego na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów ul. Kosiarzy 3.”
Kraków, 16 kwietnia 2021 r.
Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: Remont bieżni osadnika wtórnego na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów ul. Kosiarzy 3 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 209 000, 00 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT, zawierającą 36 - miesięczny okres gwarancji.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert.