Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Inżynier kontraktu dla projektu 'Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie - Etap VI"
Data dodania 2018-01-16 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 10/PN-10/2018 na zadanie:
Inżynier kontraktu dla projektu "Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie - Etap VI"
Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie
2. Część I IDW
3. Część II Umowa
4. Część III OPZ
5. JEDZ - wersja edytowalna
6. Formularze
7. JEDZ Instrukcja
8. Odp. na pytanie (31.01.2018 r.)
9. Odp. na pytanie 05.02.2018 r.)
10. Zmiana warunków IDW (05.02.2018 r.)
11. Odp. na pytania (07.02.2018 r.)
12. Odp. na pytania (13.02.2018 r.)
13. Informacja z otwarcia ofert
dot.: przetargu nieograniczonego nr 10/PN-10/2018 p.n. Inżynier kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – etap VI”.
 
Kraków, 12 kwietnia 2018 r.
 
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną  przez: EKOCENTRUM Sp. z o.o., 54-434 Wrocław, ul. Budziszyńska 35/1 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 397.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 488.310,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziesięć złotych 00/100).
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza uzyskując w jedynym kryterium oceny ofert – „Oferowana cena” 10 punktów w skali od 0 do 10.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia okazała się najkorzystniejsza uzyskując w jedynym kryterium oceny ofert – „Oferowana cena” 10 punktów w skali od 0 do 10.
Pozostałe oceniane oferty w powyższym jedynym kryterium w skali od 0 do 10 uzyskały:
oferta złożona przez wykonawcę: ENVI KONSULTING Marek Gazda, 49-305 Brzeg, ul. J. Brzechwy 3  – 5,2 punktów,
oferta złożona przez wykonawcę: SAFEGE S.A.S., 15-27 rue du Port, Parc de l׳Ile, 92022 Nanterre, Francja – 4,98 punktów,
oferta złożona przez wykonawcę: Konsorcjum: INIKO Sp. z o.o., 35-303 Rzeszów, ul. Zagłoby 8/2B; Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer, 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37  – 3,6 punktów.