Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywne wykonywanie w okresie 3 lat prac geodezyjnych dla remontów oraz inwentaryzacji istniejących elementów sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Krakowa
Data dodania 2021-03-19 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Postępowanie nr: 194/PN-18/2021
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 18 marca 2021 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 194/PN-18/2021 na zadanie:
Sukcesywne wykonywanie w okresie 3 lat prac geodezyjnych dla remontów oraz inwentaryzacji istniejących elementów sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Krakowa

Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 36 miesięcy od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 484.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Wadium wynosi 5 000 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
1 kwietnia 2021 r. do godz. 9.15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 1 kwietnia 2021 r. o godz. 9.30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 100 %.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/o-firmie/przetargi/aktualne-przetargi
w dniu 19 marca 2021 r.
 
Pliki do pobrania:
1. SWZ. (0.44MB, PDF)
2. Oferta.
3. Oświadczenia.
4. Wzór umowy.
5. Odpowiedź na pytanie 31.03. (0.83MB, PDF)
6. Skorygowany druk oferty
7. Odpowiedzi 02.04. (0.79MB, PDF)
8. Informacja z otwarcia ofert 06.04.2021 r.
9.

 
Postępowanie nr: 194/PN-18/2021
OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 194/PN-18/2021 na zadanie: „Sukcesywne wykonywanie w okresie 3 lat prac geodezyjnych dla remontów oraz inwentaryzacji istniejących elementów sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Krakowa”.
Kraków, 06.04.2021 r.
 
Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji warunków zamówienia zawiadamia, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie postanowień rozdziału XXVI ust. 1 pkt 4) SIWZ, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
Zamawiający błędnie określił kryteria oceny ofert - źle dobrane wagi, spowodowałyby że postępowanie zostałoby rozstrzygnięte ze szkodą dla interesu publicznego.