Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywne wykonanie badań bezpiecznej eksploatacji „Studium warunków eksploatacji mostu technologicznego dla magistrali Ø1200 mm RABA II nad Wisłą – Kraków Pychowice ul. Księcia Józefa i Tyniecką” w latach 2022-2024
Data dodania 2021-10-12 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

                                                                                                                    Kraków, dnia 12 października 2021 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 846/PN-94/2021 na zadanie:
 Sukcesywne wykonanie badań bezpiecznej eksploatacji „Studium warunków eksploatacji mostu technologicznego dla magistrali Ø1200 mm RABA II nad Wisłą – Kraków Pychowice ul. Księcia Józefa i Tyniecką” w latach 2022-2024
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany termin zakończenia realizacji: do dnia 31.12.2024 r. Prace będą wykonywane w VI etapach: (etap I do 30.06.2022, etap II do 31.12.2022, etap III do 30.06.2023, etap IV do 31.12.2023, etap V do 30.06.2024, etap VI do 31.12.2024).
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 484.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
25 października 2021 r. do godz. 9.15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 25 października 2021 r. o godz. 9.30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
PLIKI DO POBRANIA:
1. SWZ (0.98MB, PDF)
2. Wzór oferty
3. Oświadczenia i formularze
4. wzór umowy
5. Informacja z otwarcia ofert

 
Postępowanie nr: 846/PN-94/2021
OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 846/PN-94/2021 na zadanie: „Sukcesywne wykonanie badań bezpiecznej eksploatacji „Studium warunków eksploatacji mostu technologicznego dla magistrali Ø1200 mm RABA II nad Wisłą – Kraków Pychowice ul. Księcia Józefa i Tyniecką” w latach 2022-2024”.
Kraków, 29 października 2021 r.

       Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 108.000,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.
     Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza, to znaczy zawierała najniższą cenę ofertową.