Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Remont magistrali wodociągowej DN 500 w ul. Rżącka, Podedworze od ul. Przy Kuźni do ul. Mokrej
Data dodania 2018-01-29 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 5/PN-5/2018 na zadanie:
"Remont magistrali wodociągowej DN 500 w ul. Rżącka, Podedworze od ul. Przy Kuźni do ul. Mokrej"

Pliki do pobrania:
1. Ogloszenie z DU UE (0.15MB, PDF)
2. Cz.I_IDW (SIWZ) (1.90MB, PDF)
3. Formularze_edytowalne
4. Cz.II_Kontrakt (0.64MB, PDF)
5. Cz.III(PFU),Cz.IV(Wykaz cen)_informacja
6. JEDZ (1.16MB, PDF)
7. JEDZ_wersja_edytowalna
8.Odpowiedzi na pytania 05.02.2018 r. (0.10MB, PDF)
9. Odpowiedzi na pytania 28.02.2018 r. (0.12MB, PDF)
10. Informacja z otwarcia ofert
 
OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

dot.: przetargu nieograniczonego nr 5/PN-5/2018 p.n. „Remont magistrali wodociągowej DN 500 w ul. Rżącka, Podedworze od ul. Przy Kuźni do ul. Mokrej”.

Kraków, 20 kwietnia 2018 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: INSTAL – KOP Tadeusz Kopeć Łukanowice 188, 32-830 Wojnicz na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 1 330 613,70 zł (słownie: milion trzysta trzydzieści tysięcy sześćset trzynaście złotych 70/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 1 636 654,85 zł (słownie: milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 85/100), zawierającą 60-miesięczny okres gwarancji.

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza uzyskując w jedynym kryterium oceny ofert – „Oferowana cena” 10 punktów w skali od 0 do 10.

Pozostałe oceniane oferty w powyższym jedynym kryterium (w skali od 0 do 10) uzyskały:

1)        oferta złożona przez wykonawcę: Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o. ul. Leśna 1,
43-170 Łaziska Górne – 9,65 punktów.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi 20 kwietnia 2018 r.