Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Wymiana złóż filtrów Stacji Uzdatniania Biogazu ob. 66n na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów.
Data dodania 2023-02-10 Cofnij Rozmiar czcionki DrukujOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 10 lutego 2023 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 88/PN-10/2023 na zadanie:
Wymiana złóż filtrów Stacji Uzdatniania Biogazu ob. 66n na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów.
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 24 miesiące od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4., e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 392.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
6 marca 2023 r. do godz. 9:15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 6 marca 2023 r. o godz. 9.30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Pliki do pobrania:
1. SWZ (0.87MB, PDF)
2. Druk oferty
3. Oświadczenia
4. Wzór umowy
5. Informacja z otwarcia ofert (6.03.2023 r.)
 
OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
dot.: przetargu nieograniczonego nr 88/PN-10/2023 p.n. Wymiana złóż filtrów Stacji Uzdatniania Biogazu ob. 66n na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów.
Kraków, 22 marca 2023 r.
Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: IM-TECH Iwona Maciąg, 30-898 Kraków, ul. Pod Pomnikiem 51G na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 190 944,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote /100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza, to znaczy zawierała najniższą cenę ofertową.