Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywna dostawa części zamiennych do regeneracji wodomierzy objętościowych średnic 20-40 mm po okresie legalizacji
Data dodania 2022-09-30 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

                                                                                                                                      Kraków, dnia 30 września 2022 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 774/PN-75/2022 na zadanie:
Sukcesywna dostawa części zamiennych do regeneracji wodomierzy objętościowych średnic 20-40 mm po okresie legalizacji
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 36 miesięcy od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 484.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Wadium wynosi 6 000 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
14 października 2022 r. do godz. 9:15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 14 października 2022 r. o godz. 9:30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
PLIKI DO POBRANIA:
1. SWZ (0.84MB, PDF)
2. Wzór oferty
3. Oświadczenia i formularze
4. Wzór umowy
5. Informacja z otwarcia ofert
                                                                                                                          Postępowanie nr: 774/PN-75/2022
OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 774/PN-75/2022 na zadanie: „Sukcesywna dostawa części zamiennych do regeneracji wodomierzy objętościowych średnic 20-40 mm po okresie legalizacji”
Kraków, 17 października 2022 r.
 
Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: DIEHL METERING Sp. z o.o. Bażanowice, ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Goleszów na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 733 700,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza, to znaczy zawierała najniższą cenę ofertową.