Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Badanie biogazu na terenie oczyszczalni ścieków Kujawy i Płaszów
Data dodania 2024-02-05 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Postępowanie nr: 74/PN-8/2024
tablica ogłoszeń
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 5.02.2024 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 74/PN-8/2024 na zadanie:
Badanie biogazu na terenie oczyszczalni ścieków Kujawy i Płaszów
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany przez zamawiającego termin zakończenia realizacji całości zamówienia: do dnia 20 grudnia 2024 r. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nie wcześniej niż 1 marca 2024 r.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 484.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia 14.02.2024 r. do godz. 9:15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 14.02.2024 r. o godz. 9.30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
PLIKI DO POBRANIA:
1. SWZ (1.00MB, PDF)
2. Wzór oferty
3. Oświadczenia i formularze
4. Wzór umowy
5. Informacja z otwarcia ofert
Postępowanie nr: 74/PN-8/2024
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Kraków, 14.02.2024 r.
 
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 74/PN-8/2024 pn.: „Badanie biogazu na terenie oczyszczalni ścieków Kujawy i Płaszów”.
 
Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji warunków zamówienia zawiadamia, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie postanowień rozdziału XXVI ust. 1 pkt 1) SWZ, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.