Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

„Dostawa samochodu ciężarowego (furgon) o napędzie 4x4, DMC 3500 [kg]”
Data dodania 2024-03-26 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłaszają przetarg nieograniczony nr 256/PN-19/2024 na zadanie: „Dostawa samochodu ciężarowego (furgon) o napędzie 4x4, DMC 3500 [kg]”

 
 

 
Postępowanie nr: 256/PN-19/2024
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Kraków, 11.04.2024 r.
dot.: przetargu nieograniczonego nr 256/PN-19/2024 pn.: „Dostawa samochodu ciężarowego (furgon) o napędzie 4x4, DMC 3500 [kg]”.
Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: AUTOREMO S.J., 34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 18, zawierającą cenę ofertową  netto: 208 400,00 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy czterysta złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT zawierającą 24 - miesięczny okres gwarancji.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza, to znaczy zawierała najniższą cenę ofertową.