Menu mobile

Fanpage na Facebook'u - Awarie i informacje o wyłączeniach wody

Powrót do strony głównej

Fanpage na Facebook'u - Awarie i informacje o wyłączeniach wody Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – FACEBOOK (FANPAGE) WMK S.A.

 

I. Informacja o Administratorze danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych osób odwiedzających fanpage „Wodociągi Miasta Krakowa – Awarie i informacje o  wyłączeniach wody” jest spółka Wodociągi Miasta Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Senatorskiej 1, 30-106 (dalej WMK S.A.).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wodociagi.krakow.pl.

II.  Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, kliknęły post opublikowany przez WMK S.A. lub opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u WMK S.A.

III. Cele i podstawy przetwarzania

 1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
prowadzenie fanpage’a „Wodociągi Miasta Krakowa – Awarie i informacje o  wyłączeniach” (dalej fanpage WMK S.A.) na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. (https://pl-pl.facebook.com/policies); przekazywanie bieżących komunikatów o awariach i planowanych wyłączeniach wody a także podobnych istotnych informacji o WMK S.A., prowadzenie statystyk dotyczących odwiedzin na fanpage’u WMK S.A. przy wykorzystaniu narzędzi udostępnionych przez Facebook Inc.; w razie konieczności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.2. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów WMK S.A., określonych w punkcie 1 powyżej  (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko lub nazwę profilu) oraz wizerunek w zakresie opublikowanym przez Panią/Pana na własnym profilu na Facebook’u; informacje udostępnione przez Administratora na swoim fanpage’u pochodzące z fanpage’ów innych osób; informacje opublikowane przez Panią/Pana na swoim fanpage’u lub na innych fanpage’ach, na których zdecyduje się Pani/Pan na oznaczenie fanpage’a WMK S.A. lub informacje opublikowane przez Panią/Pana na samym fanpage’u WMK S.A.; dane statystyczne dostępne za pomocą narzędzi do analizy danych (takich jak:  Facebook Analytics, Facebook Insights)  udostępnionych przez Facebook Inc. stosownie do warunków korzystania z serwisu Facebook. Zasady korzystania z serwisu społecznościowego Facebook są określone tutaj: https://pl-pl.facebook.com/policies. Dane gromadzone są przez funkcję Piksel Facebook oraz pliki cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Kod można powiązać z danymi użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, które są pobierane i przetwarzane w chwili otwarcia fanpage’a.

V. Odbiorcy danych

1.  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, w tym podmiotom świadczącym obsługę IT, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na zasadach dotyczących przekazywania danych określonych przez Facebook Inc. i nie podlegających zmianie. Do Pani/Pana danych osobowych może mieć również dostęp (na zasadach określonych przez Facebook Inc. w warunkach korzystania z serwisu Facebook) podmiot, będący właścicielem aplikacji Ostrzegator.
2. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook (informacja dostępna na stronie: https://www.facebook.com/about/privacyshield). Więcej informacji na stronie Facebook w zakładce Zasady dotyczące danych  (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

VI.  Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów: 
do momentu wniesienia sprzeciwu, skutkującego obowiązkiem Administratora do zaprzestania przetwarzania danych, natomiast dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń lub niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;a także: dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage WMK S.A. dostępne za pomocą funkcji udostępnionych przez Facebook Inc. będą przetwarzane przez okres dostępności danych w narzędziach udostępnionych przez Facebook Inc. służących do analizy statystycznej (np. „Facebook Insights” (Statystyki), „Facebook Analytics”) oraz analizy działań promocyjnych (np. „Menadżer reklam”).

VII.  Uprawnienie związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, lub uzupełnienia, w przypadkach określonych przepisami prawa uprawnienie do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres iod@wodociagi.krakow.pl, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie: Urzędu Ochrony Danych Osobowych.