Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywne dostawy łączników rurowych oraz łączników rurowo kołnierzowych – uniwersalnych
Data dodania 2018-04-12

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 12 kwietnia 2018 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 273/PN-33/2018 na zadanie:
 
Sukcesywne dostawy łączników rurowych oraz łączników rurowo kołnierzowych – uniwersalnych

Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 24 miesiące od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków,
ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl,
tel. 12 42 42 396, faks nr 12 42 42 391.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium wynosi 5 000,00 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
26 kwietnia 2018 r. do godz. 9:15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 85%, certyfikat GSK - TAK/NIE – 10%, odchylenie kątowe osi rury od łącznika, minimum 60 (na każdą ze stron)
 - w zakresie średnic do DN 400 mm – TAK/NIE – 3%, elementy kotwiące łączników
z zabezpieczeniem przed wysunięciem, wykonane ze stali nierdzewnej – TAK/NIE – 2%.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi 12 kwietnia 2018 r.
Pliki do pobrania:
1. SIWZ
2. Oferta
3. Załącznik nr 1 do oferty
4. Oświadczenia
5. Wzór umowy
6. Odpowiedzi na pytania 19.04.2018 r.
7. Informacja z otwarcia ofert
8. Odpowiedź na pytanie 26.04.2018 r.
 
OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

Kraków, 15 maja 2018 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: KANWA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Balicka 100, 30-950 Kraków, zawierającą cenę ofertową (wyłącznie dla celów porównania i oceny ofert) netto: 102 299,76 zł (słownie: sto dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 76/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT, posiadającą Certyfikat GSK i oferującą odchylenie kątowe osi rury od łącznika minimum 60 (na każdą ze stron) w zakresie średnic do DN 400 mm oraz elementy kotwiące łączników z zabezpieczeniem przed wysunięciem wykonane ze stali nierdzewnej.                                                   

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert.

Na podstawie postanowień rozdziału III ust. 4 specyfikacji umowa zostanie zawarta na kwotę netto: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.

 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi 15 maja 2018 r.