Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywne dostawy konserw mięsnych dla MPWiK SA w Krakowie.
Data dodania 2018-11-15 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 15 listopada 2018 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 1046/PN-42/2018 na zadanie:
 
Sukcesywne dostawy konserw mięsnych dla MPWiK SA w Krakowie.
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: sukcesywnie przez 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 392, faks nr 12 42 42 391.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium wynosi: 4.000,00 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
30 listopada 2018 r. do godz. 9.15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 70 %, jakość – 30 %.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Pliki do pobrania:
1. SIWZ
2. Druk oferty
3. Oświadczenia
4. Wzór umowy
OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

dot.: przetargu nieograniczonego nr 1046/PN-42/2018 p.n. Sukcesywne dostawy konserw mięsnych dla MPWiK SA w Krakowie.

Kraków, 5 grudnia 2018 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII ust.2  specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że po rozpatrzeniu przez komisję przetargową złożonych ofert w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: PAMAPOL SA., 97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 2  na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 395.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy  złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT .

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała łącznie 9,3 punktów w skali od 0 do 10, w tym:

-           w kryterium „Cena” -   6.3 punkty,

-           w kryterium „Jakość” - 3 punkty.

Pozostałe oceniane oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert (w skali od 0 do 10) uzyskały:

2)       oferta złożona przez wykonawcę: KONSHURT Sp. z o.o. Sp.k., 42-202 Częstochowa,
ul. Korfantego 26 – łącznie 9,1 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” -    7 punktów,

-           w kryterium „Jakość” – 2,1 punktów.