Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywne dostawy armatury wodociągowej - zasuwy DN 40 – DN 600, obudowy teleskopowe, uszczelki
Data dodania 2018-04-19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 19 kwietnia 2018 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 291/PN-34/2018 na zadanie:
 
Sukcesywne dostawy armatury wodociągowej - zasuwy DN 40 – DN 600, obudowy teleskopowe, uszczelki
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 24 miesiące od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych ani wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl,
tel. 12 42 42 396, faks nr 12 42 42 391.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
9 maja 2018 r. do godz. 9:15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 9 maja 2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 85%, Certyfikat GSK – odpowiedź TAK/NIE – 5%, Certyfikat W 270 (na gumę) odpowiedź TAK/NIE – 5%, klucze do zasuw wykonane ze stali nierdzewnej odpowiedź TAK/NIE – 5%.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi 19 kwietnia 2018 r.

Pliki do pobrania:
1. SIWZ
2. Oferta_część I
3. Oferta_część II
4. Załącznik nr 1 do oferty_część I
5. Załącznik nr 1 do oferty_część II
6. Oświadczenia
7. Wzór umowy_część I
8. Wzór umowy_część II
9. Odpowiedzi na pytania 24.04.2018 r.
10. Informacja z otwarcia ofert
 
OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

Kraków, 15 maja 2018 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: KANWA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Balicka 100, 30-950 Kraków, zawierającą cenę ofertową (wyłącznie dla celów porównania i oceny ofert) - Część I - zasuwy, obudowy, uszczelki, pierścienie średnica DN 40 do DN 300 – netto 359 730,13 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści złotych, 13/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT, Część II - zasuwy średnica powyżej DN 300 – DN 600 – netto 64 767,34 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych  34/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT, posiadającą certyfikaty: GSK i W 270 (na gumę) oraz oferującą klucze do zasuw wykonane ze stali nierdzewnej.                                                       

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert.

Na podstawie postanowień rozdziału III ust. 3 specyfikacji umowy zostaną zawarte na kwoty - Część I zasuwy, obudowy, uszczelki, pierścienie średnica DN 40 do DN 300 – netto 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy  złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT, Część II zasuwy średnica powyżej DN 300 – DN 600 – netto 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi 15 maja 2018 r.