Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sprzedaż samochodów używanych MPWiK S.A.
Data dodania 2017-11-16 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj


OGŁOSZENIE nr 4/2017
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodów używanych MPWiK S.A.
I. PRZEDMIOT PRZETARGU:
1.
Marka pojazdu: Lublin
Numer rejestracyjny: KR 1825E
Rodzaj: ciężarowy
Paliwo: ON
Rok prod.: 2002
Przebieg [km]: 116.700
VAT [%]: 23
Cena wywoławcza (netto) [zł]: 1 000,00
 
2.
Marka pojazdu: Renault Kangoo
Numer rejestracyjny: KR 809AK
Rodzaj: ciężarowy
Paliwo: ON
Rok prod.:2006
Przebieg [km]: 227 976
VAT [%]: 23
Cena wywoławcza (netto) [zł]: 2 000,00
 
 1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne samochody będące przedmiotem sprzedaży. Złożone oferty na każdy samochód będą rozpatrywane i oceniane odrębnie. MPWiK SA dopuszcza złożenie przez jednego przystępującego do przetargu ofert na wszystkie samochody.
 2. Oferty z deklarowaną ceną nabycia poszczególnych samochodów nie niższą niż ich ceny wywoławcze należy złożyć w zamkniętych kopertach w Dziale Przetargów i Umów MPWiK S.A – budynek „A”, pokój nr 4a, u Pani Aleksandry Maj, Kraków, ul. Senatorska 1
 3. do dnia 27 listopada  2017 r. do godz. 12:00 (wzór oferty w załączniku)
 4. Komisyjne otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. o godzinie 12:05. w Dziale Przetargów i Umów MPWiK S.A, Kraków, ul. Senatorska 1, pokój nr 6, sala konferencyjna.
 5. Nie wymaga się zabezpieczenia oferty wadium.
 6. Wpłynięcie jednej ważnej oferty na każdy samochód wystarczy do rozstrzygnięcia przetargu. Obecność Oferentów podczas otwarcia ofert nie jest obowiązkowa.
 7. Cena wywoławcza jest ceną netto.

II. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OGLĄDAĆ SAMOCHODY:
 1. Samochody będące przedmiotem sprzedaży można oglądać przy ul. Lindego 9, 30-146 Kraków w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 8:00-14:00
 2. Informacji udzielają:

Andrzej Kępa, tel.: 12 639-21-50,
Andrzej Karolczyk, tel.: 12 639-21-52

III. WARUNKI PRZETARGU
 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady sprzedanych towarów oraz nie uzupełnia braków.
 2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:    
 
 • została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.
 • oferowana cena zakupu samochodu jest niższa od ceny wywoławczej.
 • oferta nie została złożona na formularzu oferty.
 • oferta nie zawiera danych, o których mowa w formularzu oferty (nazwa Oferenta, adres Oferenta, nr telefonu, nr konta bankowego)
 • jest nieczytelna lub budzi inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

3. O wyborze lub odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
4. Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za samochód.
5. W razie ustalenia, że kilku Oferentów przetargu zaoferowało tę samą najwyższą cenę na ten sam samochód, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu ustnego (licytacji) między tymi Oferentami i zawiadamia o terminie licytacji.
6. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny samochodu przeznaczonego do sprzedaży.
8. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
9. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
10. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż przedmiotu licytacji na rzecz nabywcy.
 
 Kraków dnia 16 listopada 2017 r.

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie (0.23MB, PDF)
2. Oferta cz.I
3. Oferta cz.II
OGŁOSZENIE
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków informuje, że w dniu 27.11.2017 r. w przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż samochodów używanych MPWiK S.A. złożono następujące oferty:
 
Oferta nr
Nazwa oferenta
Lublin KR 1825E
cena wywoławcza (netto): 1.000,00 zł
Renault Kangoo KR809AK
cena wywoławcza (netto): 2.000,00 zł
1.
Andrzej Drapa
 
4.310,00 zł netto
2.
PHU ANDIX Andrzej Mirecki
2.066,00 zł netto
3.021,00 zł netto
3.
Piotr Kozień
 
3.343,34 zł netto
4.
Katarzyna Kaszuba
 
2.600,00 zł netto
5.
F.H.U. Wojciech Dombrowski
1.868,00 zł netto
 
6.
Janusz Bieżało
 
2.610,00 zł netto
7.
F.H.U. PERFEKT Danuta Pawełko
1.000,00 zł netto
3.424,00 zł netto
8.
Usługi Transportowe i Roboty Ziemne „NOWAK” Jakub Nowak
 
2.850,00 zł netto
9.
STANER Sp. z o.o.
 
3.500,00 zł netto
10.
JANTAR s.c. Stanisław i Marta Kmiecik
2.850,00 zł netto
3.950,00 zł netto
11.
Zakład Handlowo – Usługowy Daniel Klimek
 
2.500,00 zł netto
 
Wybrano najkorzystniejszą ofertę pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert na sprzedaż samochodu Lublin KR 1825E zawierająca cenę 2.850,00 zł netto
Wybrano najkorzystniejszą ofertę pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert na sprzedaż samochodu Renault Kangoo KR809AK zawierająca cenę 4.310,00 zł netto
wyniki pdf