Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Remont rurociągów magistralnych: Część V – Magistrala DN 500 ul. Opolska od ul. Krowoderskich Zuchów do ul. Prądnickiej
Data dodania 2017-12-12 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 995/PN-69/2017 na zadanie: Remont rurociągów magistralnych: Część V – Magistrala DN 500 ul. Opolska  od ul. Krowoderskich Zuchów do  ul. Prądnickiej
PLIKI DO POBRANIA
1. Ogłoszenie (0.15MB, PDF)
2. Informacja o dokumentacji FTP
3. Odpowiedzi na pytania 12.01. (0.04MB, PDF)
4. Informacja z otwarcia ofert


 
przetargu ograniczonego nr  995/PN-69/2017 p.n. „Remont rurociągów magistralnych: Część V – „Magistrala DN 500 ul. Opolska  od ul. Krowoderskich Zuchów do  ul. Prądnickiej”.
 Kraków, 13 lutego 2018 r.
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: Firmę Usługowo-Produkcyjną „INSTAL-KOP” Tadeusz Kopeć Łukanowice 188, 32-830 Wojnicz na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 1.588.213,89 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzynaście złotych 89/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 1.953.503,08 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzy złote 08/100).
W przedmiotowym postępowaniu nie złożono innych niepodlegających odrzuceniu ofert.
 
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza uzyskując w jedynym kryterium oceny ofert – „Oferowana cena” 10 punktów w skali od 0 do 10.