Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Tynieckiej w Krakowie na odcinku od ul. Sodowej do ul. Ćwikłowej
Data dodania 2018-04-24

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

PROWADZONEGO  W  CELU  REALIZACJI  UMOWY  RAMOWEJ

dot.: zamówienia na budowę sieci wodociągowych nr 147/SW-7/2018 na zadanie: „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Tynieckiej w Krakowie na odcinku od ul. Sodowej
do ul. Ćwikłowej”.

Kraków, 24 kwietnia 2018 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: Marek Bryg Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "ROBIN", 30-105 Kraków, ul. Tadeusza Kościuszki 53 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 497 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 611 310,00 zł (słownie: sześćset jedenaście tysięcy trzysta dziesięć złotych 00/100), zawierającą 60 - miesięczny okres gwarancji.

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała (w skali od 0 do 10) łącznie 10 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 9,5 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.

Pozostałe oceniane oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert uzyskały (w skali od 0 do 10):

2)        oferta złożona przez wykonawcę: AG SYSTEM Sp. z o.o., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 15 – łącznie 9,29 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 8,79 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

3)        oferta złożona przez wykonawcę: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna (lider konsorcjum), Nieznanowice 50, 32-420 Gdów oraz INSTBUD Sp. z o.o., Nieznanowice 50, 32-420 Gdów – łącznie 8,21 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 7,71 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

4)        oferta złożona przez wykonawcę: Agnieszka Irzyk „OMEGA 3” Zakład Sieci Wodno - Kanalizacyjnych (podmiot wiodący konsorcjum), 32-412 Wiśniowa, Lipnik 326; „OMEGA” Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych Iwona Irzyk, 41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17 oraz Szczepan Irzyk „OMEGA 1” Zakład Sieci Wodno - Kanalizacyjnych,
32-412 Wiśniowa, Lipnik 327 – łącznie 8,07 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 7,57 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

5)        oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o., 30-389 Kraków, ul. Komuny Paryskiej 5  – łącznie 7,17 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 6,67 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

6)        oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „KOMA” Mariusz Koładka (lider konsorcjum), Brzezie, ul. Narodowa 27, 32-080 Zabierzów oraz PRIB „KOMA” Sp. z o.o., 31-305 Kraków, ul. Radzikowskiego 35 – łącznie 6,44 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 5,94 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

24 kwietnia 2018 r.