Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Naprawa nawierzchni ulic po usuniętych awariach sieci wodociągowej oraz usuwanie oblodzeni jezdni i chodników spowodowanych awariami sieci wodociągowej w mieście Krakowie.
Data dodania 2021-10-01 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj


tablica ogłoszeń
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 1 października 2021 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 802/PN-91/2021 na zadanie:
Naprawa nawierzchni ulic po usuniętych awariach sieci wodociągowej oraz usuwanie oblodzeń jezdni i chodników spowodowanych awariami sieci wodociągowej w mieście Krakowie.
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany termin zakończenia realizacji:  dla części I, II, III do dnia 31.10.2024 r., dla części IV, V, VI do dnia 30.04.2024 r.
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych ani wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 42 42 392.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Wadium wynosi: dla części I i II – 12.000,00 zł, dla części III – 8.000,00 zł, dla części IV i V – 3.000,00 zł, dla części VI – 2.000,00 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
14 października 2021 r. do godz. 9.15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 14 października 2021 r. o godz. 9.30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:Dla części I, II, III -  remont cząstkowy nawierzchni:
asfaltowanie przy użyciu 1 tony asfaltu lanego                                                                     28 %
asfaltowanie przy użyciu 1 tony asfaltu modyfikowanego                                              28 %
asfaltowanie przy użyciu 1 tony asfaltobetonu                                                                     15 %
naprawę miejsca awarii masą na zimno przy użyciu 100 kg masy                                   8 %
odbudowa 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej                                                                   6 %
odbudowa 1 m2 nawierzchni z kostki granitowej                                                                   6 %
odbudowa 1 m2 nawierzchni z płyt chodnikowych                                                                3 %
ułożenie 1 mb krawężnika betonowego                                                                                    2 %
ułożenie 1 mb krawężnika granitowego                                                                                    2 %
ułożenie 1mb obrzeża chodnikowego                                                                                        2 %           RAZEM:                 100 %
Dla części IV, V, VI – usuwanie oblodzeń:
koszt 1 godz. pracy sprzętu do zraszania oblodzenia                                                                  80 %(wraz z obsługą i kosztem materiału)
koszt 1 godz. pracy pługo-piaskarki                                                                                                   11 %(wraz z obsługą i kosztem materiału):
koszt 1 godz. pracy urządzenia do skuwania lodu wraz                                                                3 %z obsługą i kosztem materiału
koszt 1 godz. pracy ładowarki z obsługą (dot. wywozu lodu):                                                    3 %
koszt 1 godz. pracy samochodu samowyładowczego z obsługą                                              3 %(dot. wywozu lodu)
                                                                                                                                                       RAZEM:                 100 %
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług / robót budowlanych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Pliki do pobrania:
1. SWZ (1.09MB, PDF)
2. Druk oferty cz. I
3. Druk oferty cz. II
4. Druk oferty cz. III
5. Druk oferty cz. IV
6. Druk oferty cz. V
7. Druk oferty cz.VI
8. Oświadczenia B+U
9. Wzór umowy cz. I
10. Wzór umowy cz. II
11. Wzór umowy cz. III
12. Wzór umowy cz. IV
13. Wzór umowy cz. V
14. Wzór umowy cz. VI
15. Informacja z otwarcia ofert

 

OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
dot.: przetargu nieograniczonego nr 802/PN-91/2021 na „Naprawa nawierzchni ulic po usuniętych awariach sieci wodociągowej oraz usuwanie oblodzeń jezdni i chodników spowodowanych awariami sieci wodociągowej w mieście Krakowie”.
Kraków, 20 października 2021 r.
Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano:
w Części I, II, III – ofertę złożoną przez wykonawcę: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krakowie, 30-556 Kraków, ul. Wodna 4, zawierającą następujące nośniki cen:
W części I, II dla poszczególnych pozycji:
asfaltowanie przy użyciu 1 tony asfaltu lanego  -  1 550,00 zł                                         
asfaltowanie przy użyciu 1 tony asfaltu modyfikowanego  - 1 600,00 zł                                   
asfaltowanie przy użyciu 1 tony asfaltobetonu     -  1 450,00 zł                                     
naprawę miejsca awarii masą na zimno przy użyciu 100 kg masy  - 140,00 zł            
odbudowa 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej  -  125,00 zł                                          
odbudowa 1 m2 nawierzchni z kostki granitowej  -  180,00 zł                        
odbudowa 1 m2 nawierzchni z płyt chodnikowych  -  100,00 zł                                     
ułożenie 1 mb krawężnika betonowego   -  100,00 zł                                                        
ułożenie 1 mb krawężnika granitowego    -  220,00 zł
ułożenie 1mb obrzeża chodnikowego   -  40,00 zł.W części III dla poszczególnych pozycji:
asfaltowanie przy użyciu 1 tony asfaltu lanego  -  1 600,00 zł                                         
asfaltowanie przy użyciu 1 tony asfaltu modyfikowanego  - 1 700,00 zł                                   
asfaltowanie przy użyciu 1 tony asfaltobetonu     -  1 500,00 zł                                     
naprawę miejsca awarii masą na zimno przy użyciu 100 kg masy  - 150,00 zł            
odbudowa 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej  -  125,00 zł                                          
odbudowa 1 m2 nawierzchni z kostki granitowej  -  180,00 zł                        
odbudowa 1 m2 nawierzchni z płyt chodnikowych  -  100,00 zł                                     
ułożenie 1 mb krawężnika betonowego   -  100,00 zł                                                        
ułożenie 1 mb krawężnika granitowego    -  220,00 zł
ułożenie 1mb obrzeża chodnikowego   -  40,00 zł.
w Części IV,V,VI – ofertę złożoną przez Firmę Handlowo – Usługową „WANTA” Piotr Zębol, 34-240 Jordanów, ul. Malejowska 90, zawierającą następujące nośniki cen :
koszt 1 godz. pracy sprzętu do zraszania oblodzenia   - 1 250,00 zł                                     (wraz z obsługą i kosztem materiału)
koszt 1 godz. pracy pługo-piaskarki    -  1 250,00 zł                                                                    (wraz z obsługą i kosztem materiału):
koszt 1 godz. pracy urządzenia do skuwania lodu wraz  -  500,00 zł                                    z obsługą i kosztem materiału
koszt 1 godz. pracy ładowarki z obsługą (dot. wywozu lodu):   -  200,00 zł                           
koszt 1 godz. pracy samochodu samowyładowczego z obsługą  -  200,00 zł                                     (dot. wywozu lodu)
 
Powyższe oferty zostały wybrane, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji w poszczególnych częściach zamówienia okazały się najkorzystniejsze w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert.