Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Działania informacyjno promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI”
Data dodania 2018-08-02 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 11/PN-11/2018 na zadanie:
Działania informacyjno promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI”

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie (0.34MB, PDF)
2. SIWZ (1.22MB, PDF)
3. Wzór oferty
4. Formularz nr 1
5. Oświadczenie podstawy wykluczenia
6. Wzór umowy
7. OPZ
8. Porawiony OPZ
9. Poprawiona tabelka do SIWZ (0.03MB, PDF)
10. Informacja z otwarcia ofert
 

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

Kraków, 29 sierpnia 2018 r.
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: Stowarzyszenie
Ad Astra, Jędrzychów, ul. Bociania 14, 48-300 Nysa na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 47 900,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT, brutto z należnym podatkiem VAT: 58 917,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100).

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza uzyskując w jedynym kryterium oceny ofert – „Oferowana cena” 10 punktów w skali od 0 do 10.

Pozostałe oceniane oferty w powyższym jedynym kryterium (w skali od 0 do 10) uzyskały:
- oferta złożona przez wykonawcę: VIS – MEDIA s.c. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska,
87-165 Cierpice, Wielka Nieszawka, ul. Złota 7 – 8 punktów,
- oferta złożona przez wykonawcę: ERMAT GROUP Beata Mstowska, 42-202 Częstochowa,
ul. Kucelińska 42 – 4,55 punktów.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi
29 sierpnia 2018 r.