Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów
Data dodania 2018-04-19

dot.: przetargu nieograniczonego nr 1/PN-1/2018 p.n. „Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów”.
Kraków, 10 lipca 2018 r.
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną wspólnie przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe EKO-ENERGIA Sp. z o.o. 30-969 Kraków, ul. Ujastek 1 – lider; KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 45 – członek konsorcjum na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 6.149.000,00 zł (słownie: sześć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 7.563.270,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100).
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza uzyskując w jedynym kryterium oceny ofert – „Oferowana cena” 10 punktów w skali od 0 do 10.
Pozostałe oceniane oferty w powyższym jedynym kryterium (w skali od 0 do 10) uzyskały:
oferta złożona przez wykonawcę: Inżynieria Rzeszów S.A. adres: 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 59A – 7,7 punktów,
oferta złożona przez wykonawcę: konsorcjum firm - WTE Wassertechnik (Polska)
Sp. z o.o. 02-495 Warszawa, ul. Ryżowa 45 – lider; WTE Wassertechnik GmbH, Ruhrallee 185, 45136 Essen, Niemcy – członek – 7,5 punktów,
oferta złożona przez wykonawcę: INSTAL Kraków S.A. adres: 30-732 Kraków, ul. Konstantego Brandla 1 – 7,2 punktów,
oferta złożona przez wykonawcę: IDS-BUD S.A., adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 – 6,2 punktów.

 
OGŁOSZENIE  II
O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA
Kraków, 31 lipca 2018 r.
 
dot.: przetargu nieograniczonego nr 1/PN-1/2018 p.n. „Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów”.
 
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 informuje, że działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.