Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasielskiej w Krakowie"
Data dodania 2021-03-30 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Postępowanie nr: 167/SW-4/2021

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

PROWADZONEGO  W  CELU  REALIZACJI  UMOWY  RAMOWEJ

dot.: zamówienia nr 167/SW-4/2021  na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasielskiej w Krakowie” objęte umową ramową nr NU/184/2016, RA160007.

Kraków, 30 marca 2021 r.

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwanej dalej: „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną wspólnie przez: Omega 1 – Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych, 32-412 Wiśniowa, Lipnik 327 (lider konsorcjum) oraz Omega - Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych, 41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17 (partner konsorcjum); na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 43 500,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 53 505,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięć złotych 00/100) zawierającą 60 - miesięczny okres gwarancji.

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała (w skali od 0 do 10) łącznie 10 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 9,5 punktu,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktu.

Pozostałe oceniane oferty w bilansie wszystkich powyższych kryteriów oceny uzyskały (w skali od 0 do 10):

2)      oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych „Koma” M. Koładka, 32-080 Zabierzów, Brzezie ul. Narodowa 27 (lider konsorcjum); Prib Koma Sp. z o. o., 31-305 Kraków, ul. Radzikowskiego 35 (partner konsorcjum) – łącznie 8,84 punktu, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 8,34 punktu,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktu;

3)      oferta złożona przez wykonawcę: AG SYSTEM Sp. z o.o., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 15  – łącznie 7,50 punktu, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 7 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktu;

4)      oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o., 30-389 Kraków, ul. Komuny Paryskiej 5 – łącznie 5,67 punktu, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 5,17 punktu,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej WMK S.A.: www.wodociagi.krakow.pl/o-firmie/przetargi/aktualne-przetargi

w dniu 30 marca 2021 r.