Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Budowa sieci wodociągowej 300 mm z żeliwa sferoidalnego w ul. Powstania Styczniowego oraz ul. Krzyżówka w Krakowie.
Data dodania 2021-11-16 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj


OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA
PROWADZONEGO  W  CELU  REALIZACJI  UMOWY  RAMOWEJ
dot.: zamówienia na budowę sieci wodociągowych nr 866/SW-20/2021 na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej 300 mm z żeliwa sferoidalnego w ul. Powstania Styczniowego oraz ul. Krzyżówka w Krakowie” objęte umową ramową nr NU/242/2020, RA200006.
Kraków, 16 listopada 2021 r.
Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwanej dalej: „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną wspólnie przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych „Koma” Mariusz Koładka 32-080 Zabierzów, Brzezie ul. Narodowa 27 – lider konsorcjum; PRIB „Koma”
Sp. z o.o. 31-305 Kraków, ul. Radzikowskiego 35 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 439.830,11 zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 11/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 540.991,04 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 04/100), zawierającą 60 - miesięczny okres gwarancji.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała (w skali od 0 do 10) łącznie 10 punktów, w tym:
-           w kryterium „Cena” – 9,5 punktów,
-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.
Pozostałe oceniane oferty w bilansie wszystkich powyższych kryteriów uzyskały (w skali od 0 do 10):
2)      oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o., adres: 30-389 Kraków, ul. Komuny Paryskiej 5 – łącznie 7,9 punktów, w tym:
-           w kryterium „Cena” – 7,4 punktów,
-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.