Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Dostawa sprzętu do zabezpieczenia pracy na wysokości wraz z montażem
Data dodania 2020-03-17

Postępowanie nr: 295/PN-20/2020
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 Kraków, dnia 17.03.2020 r.
 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 295/PN-20/2020 na zadanie:
 Dostawa sprzętu do zabezpieczenia pracy na wysokości wraz z montażem
 
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany termin zakończenia realizacji: do dnia 30.09.2020 r. od daty podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 399
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium wynosi 5 000,00 zł
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
08.04.2020 r. do godz. 10:15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 08.04.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

Pliki do pobrania:
1. SIWZ.
2. Wzór oferty.
3. Załącznik do oferty.
4. Formularze i oświadczenia.
5. Wzór umowy.
6. Zmiana terminu składania ofert.